Wspieramy Ukrainę!
I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 17 lutego 2017 roku w Sali Narad Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

KIK Olsztyn 17 02 2017

            Otwarcia Walnego Zebrania dokonał V-ce Prezes Zarządu Głównego KIK Jarosław Sawicki. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne w Zebraniu nie mógł uczestniczyć Prezes Oddziału Leszek Kiński.

            Członkowie Oddziału dokonali wyboru Prezydium Zebrania w osobach: Jarosław Sawicki – Przewodniczący Zebrania, Zbigniew Krokwiński – Sekretarz, Jerzy Rynkowski i Roman Wiśniewski – asesorzy oraz Marcin Rafał Mieczkowski – protokolant.

            Po zrealizowaniu statutowych wyborów Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków, Przewodniczący Zebrania przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2016, które zostały przyjęte jednogłośnie. Takim samym wynikiem głosowania udzielono absolutorium Zarządowi W-M Oddziału KIK w Olsztynie za rok 2016.

            Kolejnym bardzo ważnym punktem obrad były wybory delegatów na Krajowy Zjazd Członków KIK, który odbędzie się w maju 2017 roku w Tarnowie.

            W wyniku tajnego głosowania wybrano następujących delegatów:

  • Leszek Kiński,
  • Jarosław Sawicki,
  • Jerzy Hefczyński,
  • Zbigniew Krokwiński,
  • Andrzej Wilczek,
  • Roman Wiśniewski.

            Następnym punktem Zebrania było uroczyste wręczenie przez V-ce Prezesów Oddziału, Jarosława Sawickiego, Jerzego Hefczyńskiego i Zbigniewa Krokwińskiego,  certyfikatów oraz identyfikatorów członkom Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIK.

            Po zakończeniu uroczystości głos zabrał zaproszony na spotkanie przedstawiciel służby prewencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Maciej Karnacewicz, który przedstawił problemy z jakimi spotykają się strażacy w trakcie interwencji i akcji gaśniczych związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych, problemami związanymi z brakiem czyszczenia przewodów kominowych,  jak również podkreślił konieczność ścisłej współpracy strażaków i Nadzoru Budowlanego     z kominiarzami.

            Na zakończenie Zebrania Jarosław Sawicki wyświetlił prezentację, w której zostały przedstawione najważniejsze informacje o naszym Stowarzyszeniu, począwszy od powołania Krajowej Izby Kominiarzy w październiku 2015 roku, aż do tegorocznych ważnych wydarzeń.

            Tym miłym akcentem zakończyło się I Walne Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

                                                                                                          Jarosław Sawicki

                                                                                              V-ce Prezes KIK O/Olsztyn