Wspieramy Ukrainę!
IV Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy odbędzie się 22.09.2020r.

IV Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy odbędzie się 22.09.2020r.

Foto: Archiwum Zjazd Delegatów KIK 2019

W dniu  26.06.2020r. odbyło się zebranie zdalne Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy za pomocą platformy Teams.

Przyjęto uchwałę Zarządu KIK zwołującą IV Zjazd Delegatów  Krajowej Izby Kominiarzy na dzień 22.09.2020r. Miejsce i czas zostanie podane do wiadomości delegatów niezwłocznie po uzyskaniu listy Delegatów od poszczególnych Oddziałów terenowych.

Prezes Marcin Ziombski złożył sprawozdanie z prac branżowej grupy kominiarskiej dotyczącej Projektu rozporządzenia wprowadzającej tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Projekt Rozporządzenia ma na celu wdrożenie wzoru „protokołu okresowej kontroli przewodów kominowych”, „Zakresu czynności związanych z kontrolą okresową”, propozycji „Urzędowego Rejestru mistrzów kominiarskich zrzeszonych w stowarzyszeniach, cechach i fundacjach branżowych. Prace ww grupy wraz z przedstawicielami GUNB i MPiT trwają. KIK reprezentuje Marcin Ziombski. 

Podczas zebrania poruszono kwestię zapisów Ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zawarte tam wytyczne znajdą się w nowoprojektowanym wzorze „Protokołu kontroli”.

ZGKIK rekomenduje powrót do cyklu szkoleń wraz z laboratorium (wentylacja mechaniczna lub zasady działania i obsługa nowoczesnych kotłów grzewczych). Zorganizowanie szkolenia na przełomie września i października podjęli się jak zawsze prezes O/Warszawa – Mirosław Antos oraz prezes O/Skierniewice – Sebastian Ziombski. Szczegóły, program szkolenia, miejsce i koszt zostaną podane w najbliższym terminie.