Wspieramy Ukrainę!
Konkurs z nagrodami  „Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

Konkurs z nagrodami „Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

Sześć tabletów dla dzieci

Oddział Małopolsko-Podkarpacki Krajowej Izby Kominiarzy  w Tarnowie zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem:

„Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

Celem konkursu jest:

  • przedstawienie oczami dzieci walorów zawodu kominiarza
  • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego zawodu kominiarza, budowanie świadomości ekologicznej

Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z województwa małopolskiego.


Regulamin do pobrania pdf

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

organizowanego przez

Krajową Izbę Kominiarzy

Oddział Małopolsko-Podkarpacki

ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów

tel. 531-650-650

e-mail: tarnow@izbakominiarzy.pl

Cele Konkursu:

przedstawienie oczami dzieci walorów zawodu kominiarza

poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego zawodu kominiarza, budowanie świadomości ekologicznej

Regulamin Konkursu:

§ Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Krajowa Izba Kominiarzy Oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie.

§ Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 1 marca, a kończy się 30 marca 2017 r.

§3 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

2. Placówka zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza to wysyłając zgłoszenie na adres Organizatora do 28 lutego 2017 r. (wzór zgłoszenia w załączniku)

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A4. Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, promocji zawodu lub ekologicznym – ujęcia pracy kominiarza.

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§4 Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres:

Krajowa Izba Kominiarzy

Oddział Małopolsko-Podkarpacki

ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs plastyczny – Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

w terminie do 10 kwietnia 2017 r.

2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3. Prace nadesłne po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpływu).

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§5 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Krajową Izbę Kominiarzy Oddział Małpolsko-Podkarpacki w Tarnowie do 20 kwietnia 2017 r. komisja wyłoni zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych:

przedszkola

szkoły podstawowe

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 6 prac (3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięcom.

3. Nagrodą dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii są tablety marki Samsung. Wszystkie nagrody, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca są równorzędne.

4. Placówki oświatowe z których wyłonieni zostaną laureaci dostaną upominki.

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Krajowej Izby Kominiarzy. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych, zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie.

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

9. Termin uroczystego wręczenia nagród 17 maja 2017 r. – podczas uroczystości Święta Kominiarzy.

§6 Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów, oraz na stronie internetowej http://www.kikpoludnie.pl/ . Szczegółowe informacje o Konkursie moża uzyskać pod numerem telefonu, 531-650-650 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tarnow@izbakominiarzy.pl

Załącznik Nr 1

Krajowa Izba Kominiarzy Oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów

Zgłaszam do udziału przedszkole / szkołę podstawową w Konkursie plastycznym

„Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

Nazwa i dane teleadresowe placówki

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

……………………………………………………………………………………………………

Data zgłoszenia Podpis Opiekuna uczestnika/ów Konkursu

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Regulamin do pobrania pdf