Wspieramy Ukrainę!
Małopolska uchwała antysmogowa – czystsze powietrze i więcej pracy dla kominiarzy

Małopolska uchwała antysmogowa – czystsze powietrze i więcej pracy dla kominiarzy

Sejmik Województwa Małopolskiego 23 stycznia 2017 przyjął uchwałę antysmogową dla całego regionu.

Nie ma w niej zakazu używania węgla ani drewna do ogrzewania mieszkań. Stawiane są natomiast warunki jakościowe dla paliw stałych.  Ponadto do ogrzewania mieszkań montowane mogą być tylko urządzenia spełniające najwyższe normy emisyjne.  Wprowadzony też został okres przejściowy dla dostosowania istniejących instalacji ogrzewczych. Wiąże się to z koniecznością dostosowania, modernizacji części istniejących systemów grzewczo-kominowych. Dużą rolę w tych pracach, ze względu na wiedzę i doświadczenie, umiejętność doboru kotła do istniejącego przewodu kominowego oraz dostosowania kominów do wymagań producentów urządzeń grzewczych, odegrają mistrzowie kominiarscy.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski nie dotyczy Krakowa, gdzie od 1 września 2019 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach.

 

Fot. Piotr Pacyna

Krajowa Izba Kominiarzy w stanowisku z dnia 12 kwietnia 2016 roku skrytykowała całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach.  Opowiedziała się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE), niebieski węgiel (blue coal).

W stanowisku zaprezentowano siedem argumentów za czystym spalaniem biomasy (drewno, pelet) i węgla:

 

  1. Zielona energia – neutralna z punktu widzenia CO2

Kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie w bilansie energetycznym zasobów biomasy takich jak drewno i pelet.

Na terytorium Unii Europejskiej obowiązuje cel przewidujący 20 % udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii we Wspólnocie do 2020 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) nakazuje, że państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę optymalne połączenie technologii z zakresu efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych.

 

  1. Bezpieczeństwo energetyczne

W naszej szerokości geograficznej w miesiącach zimowych przeżycie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej temperaturze pomieszczeń. Dlatego ważne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna, gazowa, ciepłownicza) zapewnić możliwość alternatywnego ogrzewania mieszkań.  Awarie mogą być spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, śnieżyce, pożary, lub celowym działaniem człowieka np. zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na terenie dużych obszarów kraju.

 

  1. Niezależność – wolność wyboru

Wszyscy ludzie cenią sobie wolność. Jednym z aspektów wolności jest wolność wyboru w zakresie ogrzewania własnego domu. Wiele osób chciałoby ogrzewać swój dom na przykład gazem lub olejem, ale mieć w domu też kominek opalany drewnem. Kominek stanowi element dekoracyjny, nastrojowy do spędzania czasu w zimowe wieczory, ale też zabezpieczenie ciepła dla rodziny na wypadek awarii podstawowego źródła ogrzewania.

 

 

  1. Racjonalność gospodarowania zasobami naturalnymi

W przypadku zawodowych elektrowni i elektrociepłowni sprawność energetyczna spalania w Polsce najczęściej wynosi od 30%, w przypadku starszych bloków energetycznych, których jest większość, do ponad 40% w przypadku bloków bardziej nowoczesnych, których jest niestety niewiele. Z podobnie niską sprawnością  jest w elektrowniach spalana biomasa (OZE).

To bardzo nieracjonalne, bo spalanie drewna biomasy w domowych wkładach kominkowych lub kotłach na drewno jest znacznie bardziej korzystne energetycznie. Sprawność wkładu kominkowego określa się od 70 do 80%, zaś sprawność nowoczesnych wysokowydajnych domowych kotłów centralnego ogrzewania zga­zo­wu­jących drewno (kotły na hol­zgas) może osiągać 90%.

 

  1. Przeciwdziałanie monopolom

Kiedy rynek dostaw nośników ciepła jest ograniczony do wąskiej grupy dostawców (gaz, ciepłownia) prowadzi to do przewagi ekonomicznej nad odbiorcami. Przewaga ta umożliwia osiąganie dodatkowych zysków, kosztem odbiorcy, dzięki korzystnemu dla dostawcy kształtowaniu cen sprzedaży.

Jest to niekorzystne dla konsumenta, który mając ograniczoną możliwość wyboru musi przystać na dyktat cenowy dostawcy, bo nie może zrezygnować z ciepła w domu.

Możliwość korzystania z OZE do ogrzewania może być dla właściciela mieszkania korzystnym cenowo wyborem.

 

  1. Interes narodowy

Polska jest krajem energii z węgla, pól i lasów. Zawarte w nich zasoby energetyczne są wielkim bogactwem. Dają pracę tysiącom górników, rolników i leśników. Istnieje możliwość wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych technologii, aby podczas spalania węgla – niebieski węgiel (blue coal), drewna-biomasy (OZE) ograniczyć do minimum zanieczyszczenie środowiska. Trzeba te możliwości wykorzystać dla dobra gospodarki narodowej. OZE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystują lokalne zasoby, nowe innowacyjne technologie i są przyjazne dla środowiska.

 

  1. Kominiarze dla ekologii

Sprzymierzeńcem odpowiedzialnego palenia drewnem, biomasą i węglem jest społeczność kominiarska. Regularne i fachowe oczyszczenie komina przez kominiarza wpływa w znaczący sposób na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Te pyły i sadze, które kominiarz wyczyści z komina, nie trafią do atmosfery i w konsekwencji nie będą wdychane z powietrzem.

Czyszcząc komin w domku jednorodzinnym kominiarz każdego roku wyjmuje z komina od kotła centralnego ogrzewania od kilku do kilkudziesięciu kilogramów sadzy i pyłów. Pomnożone przez ilość domków jednorodzinnych  w Polsce i istniejących w nich kominów uzmysłowi efekt ekologicznej pracy kominiarzy dla czystego powietrza.