Wspieramy Ukrainę!
MIB: kodeks urbanistyczno-budowlany będzie tworzyć ład przestrzenny

MIB: kodeks urbanistyczno-budowlany będzie tworzyć ład przestrzenny

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje:

– Jednym z najważniejszych celów kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest stworzenie skutecznych ram prowadzenia polityki przestrzennej – powiedział minister Andrzej Adamczyk odnosząc się do informacji Najwyższej Izby Kontroli ws. uwzględnienia wniosków izby w kodeksie urbanistyczno-budowlanym.

Podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt tego kompleksowego dokumentu, dotyczącego m.in. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce, uwzględnia najnowszy raport NIK dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podczas obrad wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podkreślił, że projekt realizuje wnioski NIK przedstawione posłom podczas posiedzenia komisji 8 czerwca 2017 roku.

– Nowa redakcja kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma przywrócić i utrwalić ład przestrzenny w Polsce, jest odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach – powiedział wiceminister Tomasz Żuchowski.

W nowych przepisach znajdzie odzwierciedlenie sześć najważniejszych postulatów NIK:

– Traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego;

– Nadanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi;

– Rozszerzenie wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych;

– Uregulowanie kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

– Zapewnienie spójności dokumentów planistycznych;

– Skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego został poddany pogłębionym konsultacjom publicznym, zakończenie prac rządowych jest planowane na grudzień 2017 roku.

kom/ mgost/

źródło: PAP/MIB