Wspieramy Ukrainę!
Narada międzyresortowa w Ministerstwie Środowiska z udziałem kominiarzy  – Warszawa  02.03.2017r.

Narada międzyresortowa w Ministerstwie Środowiska z udziałem kominiarzy – Warszawa 02.03.2017r.

W różnych częściach kraju odbywały się konsultacje regionalne dotyczące działań związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania jakością powietrza w Polsce i Krajowym programem Ochrony Powietrza.

Po konsultacjach regionalnych, w kolejnym etapie prac, Ministerstwo Środowiska uznało za konieczne omówienie możliwości zaangażowania służb kominiarskich do weryfikacji stanu indywidualnych instalacji spalania.

Komitet Sterujący ds. KPOP oraz członkowie doraźnego Zespołu ds. Jakości Powietrza przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energii, Rozwoju i Finansów oraz jednostek naukowo-badawczych obradował w dniu 02.03.2017r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

Do centralnych konsultacji zaproszeni zostali przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy: Marcin Ziombski – prezes, Mirosław Antos – wiceprezes, rzecznik KIK, Renard Fornalski – prezes O/Warszawa KIK.

Przedstawiciele zespołu ds. legislacji przy Komitecie Sterującym zapewnili, że trwają prace legislacyjne w przedmiotowym temacie, a nowe przepisy lub odpowiednie zmiany w już istniejących mają poszerzyć zakres kompetencji służb kominiarskich.

Marcin Ziombski przedstawił zgromadzonym analizę aktualnie obowiązujących aktów prawnych związanych z czyszczeniem przewodów kominowych oraz ich kontrolą. Wskazał na konieczność zaostrzenia istniejących zapisów w tym zakresie.

Mirosław Antos przedstawił możliwości praktyczne poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez przywrócenie obowiązkowych czyszczeń w budynkach tzw. niskiej emisji. Renard Fornalski przybliżył tematykę klasyfikacji kotłów na paliwa stałe, sposobów prawidłowego palenia oraz przytoczył (z  praktyki biegłego ds. kominiarstwa) kilka przykładów zdarzeń niebezpiecznych związanych z zaniechaniem czyszczeń przez użytkowników.

Przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komitetu Sterującego byli zgodni w sprawie zwiększenia kompetencji i zaangażowania służb kominiarskich, a dotyczących zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania w budownictwie jednorodzinnym.

Zgodnie z ustaleniami spotkania Krajowa Izba Kominiarzy przekazała propozycje zmian legislacyjnych wraz z uzasadnieniem.

Propozycje zmian legislacyjnych do pobrania