Wspieramy Ukrainę!
Narada międzyresortowa w Ministerstwie Środowiska z udziałem kominiarzy – Warszawa 28.07.2017r.

Narada międzyresortowa w Ministerstwie Środowiska z udziałem kominiarzy – Warszawa 28.07.2017r.

W dniu 28 lipca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego ds. KPOP oraz członków doraźnego Zespołu ds. Jakości Powietrza przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu komitetu brali udział przedstawiciele ministerstw: Rozwoju, Gospodarki, Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Infrastruktury, Szkolnictwa, Energii i Rodziny.

Spotkanie poświęcone było kwestii wprowadzenia przepisów umożliwiających kontrolę spalania paliw stałych, kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze bytowo – komunalnym poprzez nadanie większych uprawnień kontrolnych dla służb kominiarskich w zakresie weryfikacji stanu indywidulanych instalacji spalania.

Jest to kontynuacja rozmów i spotkania, które miało miejsce w dniu 2 marca 2017r.  Wnioski, sugestie i uzasadnienia z pierwszej narady wraz z propozycjami Krajowej Izby Kominiarzy dotyczącymi m.in. przywrócenia obowiązkowych czyszczeń w budynkach tzw. niskiej emisji. (treść pisma: link).

Prowadzący spotkanie, Przewodniczący Komitetu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Paweł Sałek podkreślił konieczności zmian legislacyjnych w tym zakresie. Doradca Ministra Środowiska Krzysztof Melka zwrócił uwagę na potrzebę nadzoru nad jakością paliw spalanych w gospodarstwach domowych oraz kontroli i czyszczenia przez kominiarzy przewodów kominowych w tzw. „niskiej emisji”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Korporacji Kominiarzy Polskich, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy oraz Kominiarskiej   Fundacji   Ochrony   Przeciwpożarowej   i   Ochrony Środowiska.

Koledzy Rafał Dydak oraz Piotr Kłodowski z KMKWŚ przybliżyli uczestnikom spotkania, działania związane ze zmniejszeniem emisji pyłów jakie przeprowadzono na Śląsku.

Delegacja KKPSZ przekazała projekt aktu prawnego zawierającego m.in.: zasady i warunki przeprowadzania kontroli niektórych urządzeń grzewczych.

Argumentacja przedstawiona przez delegację Krajowej Izby Kominiarzy, tj. Marcina Ziombskiego, Mirosława Antosa oraz Renarda Fornalskiego – prezesa O/Warszawa przekonała uczestników spotkania do tego, aby uszczegółowić rozmowy związane z przywróceniem obowiązku czyszczenia przez kominiarza przewodów kominowych w domach jednorodzinnych. Kolejne spotkanie w gronie ekspertów MŚ, MSWiA, KGPSP oraz kominiarzy planowane jest w najbliższym czasie.

Marcin Ziombski

Po spotkaniu / Fot. Mirosław Antos