Wspieramy Ukrainę!
Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 26 marca 2019 roku w Skierniewicach obradował Zarząd Główny wraz z Komisją Rewizyjną przy udziale Radców Krajowej Izby Kominiarzy.

Na posiedzeniu omówiono sprawozdanie finansowe za rok 2018. Poddano dyskusji obecną sytuację finansową, oraz prognozy na przyszłość.

Podjęto dyskusję nad sprawozdaniem z działań Zarządu Głównego w sprawie rozwiązania konfliktu oddziałów Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Bezpośrednio na spotkaniu trwały rozmowy mające na celu przyjęcie zasad zażegnanie konfliktu, prowadzone przez przybyłych przedstawicie Zarządów zainteresowanych oddziałów.

Zarząd także wysłuchał relacji z postępu przygotowań do święta Kominiarzy, które w tym roku odbędzie się w dniach 22-24 maja w Olsztynie. Omówiono kwestie organizacyjne i wytyczono kierunki dalszych działań.

W trakcie obrad powołano Komisję Statutową, która przeanalizuje zaproponowane zmiany do statutu. Komisja w składzie Piotr Pacyna, Sebastian Ziombski oraz Daniel Pieścikowski do dnia 15 kwietnia będzie przyjmować propozycje ze zmianami do statutu wraz z uzasadnieniem, by do dnia 1 maja przyjąć stanowisko i rekomendować zmiany dla Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Zainicjowano także prace nad regulaminem tzw. dress codu, mającego na celu rekomendowanie Członkom KIK, doboru rodzaju umundurowania w zależności do okoliczności występowania. Konieczność takich działań ma wpłynąć korzystnie na wizerunek Członków KIK w przypadku wystąpień świątecznych, publicznych, w mediach oraz w codziennej pracy kominiarza.

Omówiono postęp tworzenia kodeksu etyki zawodowej. Wytyczono kolejne kierunki prac i przekazano do dalszych działań. Projekt kodeksu zostanie zaopiniowany przez Zarząd Główny i poddany pod głosowanie Delegatów przy okazji najbliższego zjazdu.

Zaproponowano i pozytywnie zaopiniowano konieczność stworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji w zarządzaniu stowarzyszeniem dla liderów poszczególnych oddziałów. Podjęto decyzję o rozpoczęciu działań na rzecz pozyskania stosownych funduszy zewnętrznych.

Prezes Zarządu poinformował o zbliżający się kolejnym spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na temat wdrożenia systemu ZONE.  Nadmienił także iż zaawansowanie rozmów, w których uczestniczą Mistrz Kominiarski Marcin Ziombski z ramienia KIK, Paweł Waszek przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego i Piotr Kłodowski wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, wymaga poszerzenia przedstawicieli naszego środowiska o delegatów z Korporacji Kominiarzy Polskich, jako wiodących organizacji kominiarskich. Kolejne spotkanie ma się odbyć już 28 marca 2019.

Zaproszony na posiedzenie Zarządu Głównego, Mistrz Kominiarski Sebastian Ziombski przedstawił podsumowanie udziału KIK w Forum Wentylacja. Akcentując coraz większą ilość kominiarzy uczestniczących w umundurowaniu, organizację atrakcyjnego stanowiska KIK, oraz duży udział przedstawicieli jako prelegentów podczas panelu seminaryjnego. Na uwagę zasługuje także współpraca KIK z KMKWŚ, którzy przyjęli zaproszenie aktywnie włączając się z bardzo interesującą prezentacją na temat analizy spalin.

Podjęto szeroką dyskusję nad formą oraz sposobem dystrybuowania, ale przede wszystkim nad koniecznością stworzenia vademecum przepisów kominiarskich, powołując na tę okoliczność komisję techniczna.

Przyjęto także projekt regulaminu korzystania z logo KIK, który to wkrótce pojawi się na stronie internetowej.

Ustalono zasady przekazywania przez prezesów oddziałów na rzecz członków, rekomendacji na okoliczność udziału w przetargach, wskazując potrzebę posiadania takowych rekomendacji jako prawo zwyczajowe, podwyższające wiarygodność oferenta.

Pozytywnie zaopiniowano organizację cyklu szkoleń w ramach podjętej inicjatywy „3K”, które mają odbywać się w poszczególnych oddziałach, przybliżając oczekiwania producentów co do kominów, oraz wypracowania wspólnego kierunku działania w ramach opiniowania i wydawanych ekspertyz na podłączenie kotłów grzewczych.

Dyskusja i decyzje zarządu objęły także zagadnienia związane z wprowadzaniem nowego rodzaju identyfikacji pracowników kominiarskich, zaproponowanego przez Mistrza Kominiarskiego Tomasza Harzowskiego – tzw. „blacha”, oraz wprowadzania zasad udzielania licencji na używanie znaku towarowego KIK na produktach w wolnej sprzedaży.          

 Daniel Pieścikowski

Foto Sebastian Ziombski