Wspieramy Ukrainę!
Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy ZRP

Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy ZRP

Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy stała się faktem. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie,  dnia 15.05.2018r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Branżowej Kominiarzy, powołanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego.

Działania Komisji koncentrować się będą na integracji środowiska branży kominiarskiej. Cele Komisja będzie realizowała miedzy innymi poprzez :

a) dokonywanie analiz oraz ocen problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych oraz określenie wniosków i postulatów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej kominiarzy,

b) udzielanie pomocy merytorycznej w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych w układzie krajowymi zagranicznym

c) organizowanie pokazów, szkoleń, narad i imprez konkursowych,

d) współpracę – przy udziale Związku Rzemiosła Polskiego – z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i zagranicą,

e) krzewienie zasad etyki zawodowej i więzi środowiskowej,

f) inicjowanie zmian aktów prawnych dotyczących wykonywania działalności kominiarzy.

Komisja będzie ściśle współpracować z zarządem Związku Rzemiosła Polskiego. W jej skład wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność w rzemiośle kominiarstwo, desygnowani przez Izby rzemieślnicze oraz branżowe cechy

Już na pierwszym posiedzeniu dokonano wyboru ścisłego Prezydium, w skład którego weszli:

Józef Waszek – przewodniczący,

Waldemar Drożdzol – wiceprzewodniczący

Renard Fornalski – wiceprzewodniczący

Jan Gański – sekretarz

Leszek Kiński – skarbnik

Wstępnie określono kolejny termin spotkania komisji. W trakcie kolejnego posiedzenia zostaną ustalone kierunki priorytetowych działań komisji. Do tego czasu wszyscy członkowie Komisji mają przesłać propozycje najważniejszych zagadnień, nad którymi Komisja pochyli się w pierwszej kolejności.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w pracach komisji.

Opracował  Leszek Kiński