Wspieramy Ukrainę!

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna Krajowej Izby Kominiarzy-Stowarzyszenie

Niniejsza informacja wymagana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Administrator:KRAJOWA IZBA KOMINIARZY-STOWARZYSZENIE, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (działająca jako stowarzyszenie, zarejestrowana pod nr KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609 akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Z Administratorem można się skontaktować pod wyżej wskazanym adresem, lub pisząc na adres e-mail odo@izbakominiarz.pl.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Okres przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa do celów skarbowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń w zakresie obowiązków łączących się z członkostwem w stowarzyszeniu, jednak nie dłużej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustało członkostwo w rozumieniu Statutu Stowarzyszenia.

Uprawnienia podmiotu danych:

Członek Stowarzyszenia posiada prawo:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.