Wspieramy Ukrainę!
Potrzeba uchwalenia ustawy o zawodzie kominiarza i samorządzie zawodowym kominiarzy

Potrzeba uchwalenia ustawy o zawodzie kominiarza i samorządzie zawodowym kominiarzy

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Skierniewicach odbyło się zebranie władz Krajowej Izby Kominiarzy – Zarządu, Prezesów Oddziałów terenowych, Radców Izby i Komisji Rewizyjnej.

Skierniewice 13 12 2016

W sprawozdaniu o działalności KIK przedstawione zostały informacje o  objęciu akcji „Zaproś kominiarza” Patronatem honorowym przez nadbrygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz wspólnych działaniach KIK i PSP w kampanii „Czad i ogień – obudź czujność” prowadzonych na szczeblu centralnym i na poziomie województw.

Przedstawiciele KIK brali udział w spotkaniach konsultacyjnych projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego .

Z analizy treści wystąpień urzędników ministerialnych wynika potrzeba opracowania aktu prawnego sytuującego kominiarzy w nowej rzeczywistości prawnej po uchwaleniu Kodeksu.

Krajowa Izba Kominiarzy podjęła decyzję o działaniach zmierzających do ustanowienia samorządu zawodowego kominiarzy. Jest to realizacja celu statutowego KIK  zapisanego  pod nr 1 w Statucie Krajowej Izby Kominiarzy w paragrafie Cele Stowarzyszenia:

1.Dążenie do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich.”

W związku z wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada zmianę lub uchwalenie około 120 ustaw około kodeksowych.

Krajowa Izba Kominiarzy uważa, że w tej liczbie powinna zostać uchwalona ustawa o zawodzie kominiarza i samorządzie zawodowym kominiarzy.

W przygotowanych przez KIK założeniach ustawy znajdują się:

  1. Obowiązek przynależności osób wykonujących działalność kominiarską do właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego kominiarzy. Prawo wykonywania zawodu mistrza kominiarskiego zwane dalej „prawem wykonywania zawodu”, przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej okręgowej izby kominiarzy i powstaje z chwilą uzyskania wpisu.
  2. Odpowiedzialność karna osoby, która świadczy usługi kominiarskie, nie mając prawa wykonywania zawodu kominiarza.
  3. Odpowiedzialność dyscyplinarna kominiarzy. Nadzór izby samorządu zawodowego poprzez Rzeczników Dyscyplinarnych nad jakością świadczenia usług kominiarskich.
  4. Ustanowienie Kodeksu Etyki Zawodowej.
  5. Obowiązek doskonalenia zawodowego.
  6. Przeprowadzania przez samorząd zawodowy egzaminów mistrzowskich i czeladniczych.
  7. Siedziba naczelnej izby kominiarzy w Warszawie.

Projekt po konsultacjach z Prezesami Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy jest w trakcie dalszych opracowań w renomowanej kancelarii prawnej, specjalizującej się w zakresie spraw związanych z prawem budowlanym.   Razem z projektem ustawy został tez przygotowany projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu przygotowania zawodowego,  egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, w zawodzie kominiarz, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb kominiarzy.

 

Prezes KIK Marcin Ziombski  przestawił wyniki ankiet, wypełnionych  przez pracodawców kominiarskich podczas II Konwentu Pracodawców Kominiarskich  „Zagrożenia miejsc pracy mistrzów kominiarskich w obliczu wprowadzonych i projektowanych zmian legislacyjnych –  Panel dyskusyjny.” w Skierniewicach  11  października  2016 roku.

Bardzo dobrze i dobrze to zdecydowana większość ocen wystawionych organizatorom.

Pracodawcy, w pytaniach otwartych zgłosili 20 wskazań, postulatów dla kierunków działania Krajowej Izby Kominiarzy.   Wszystkie te wskazania będą wnikliwie analizowane przez Zarząd KIK.

Omówiony został proces tworzenia oddziałów terenowych Krajowej Izby Kominiarzy.  Powstały  dotychczas następujące oddziały KIK, których zebrania założycielskie odbyły w następujących terminach:

1.Pleszew – 23 lutego 2016 roku

2.Tarnów – 11 maja 2016r.

3.Olsztyn – 20 maja 2016r.

4.Skierniewice – 6 czerwca 2016r.

5.Gdańsk – 12 sierpnia 2016r.

6.Poznań – 19 września 2016r.

7.Kielce – 7 października 2016r.

8.Warszawa – 21 października 2016r.

9. Lublin – 17 listopada 2016r.

W roku 2017 tworzenie oddziałów terenowych będzie kontynuowane.

Na zakończenie Radca Krajowej Izby Kominiarzy Krzysztof Ziombski złożył życzenie świąteczne, następnie  wszyscy obecni składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem.