Wspieramy Ukrainę!
Rekomendacja odnośnie zakazu stosowania systemów kominowych z tworzyw sztucznych

Rekomendacja odnośnie zakazu stosowania systemów kominowych z tworzyw sztucznych

REKOMENDACJA

odnośnie zakazu stosowania systemów kominowych z tworzyw sztucznych

Krajowa Izba Kominiarzy po otrzymaniu szeregów sygnałów o pojawieniu się na rynku systemów kominowych z tworzyw sztucznych i po analizie skutków zastosowania takich systemów, którą przeprowadzili członkowie Izby, przedstawia stanowisko w sprawie:

1. Podstawowym wymaganiem stawianym systemom kominowym jest ich odporność na ogień, wyrażająca się obowiązkiem wykonania przewodów spalinowych i dymowych z wyrobów niepalnych, o czym stanowi paragraf 266 punkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Wymóg ten ma charakter jednolity i ustawodawca nie dokonał dywersyfikacji przewodów kominowych w zależności od typu urządzenia grzewczego, będącego źródłem wytwarzanego ciepła, co oznacza, iż każdy komin musi być wykonany z wyrobów niepalnych, bez względu na to, czy jest do niego podłączony klasyczny piec opalany paliwem stałym, czy też piec gazowy. To samo rozporządzenie w załączniku nr 3 określa kategorie palności, dzieląc wyroby budowlane na pięć grup: niepalne (klasa A1, A2-s1, d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0), palne, w tym niezapalne, trudno zapalne i łatwo zapalne (klasa od A2-s1,d1; B, C, D, E oraz F), niekapiące (klasa od A1 do D), intensywnie dymiące (klasa od A2-s3;d0; do F) oraz samogasnące (klasa co najmniej E).

2. Z powyższego w sposób nie budzący najmniejszych wątpliwości wynika, iż jedynie wyroby zaliczone do pierwszej grupy mogą mieć zastosowanie do przewodów kominowych, zaś stosowanie wszelkich pozostałych jest jednoznaczne ze złamaniem obowiązujących przepisów, co w konsekwencji dla członka Izby akceptującego tak wykonane przewody może mieć skutki w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności, od zawodowej, materialnej, po karną włącznie.

3. Obecnie jako Izba z niepokojem odnotowujemy fakt pojawienia się na rynku materiałów budowlanych, systemów kominowych wykonanych z tworzyw sztucznych, niespełniających minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Co więcej, wyroby te są oznaczane jako spełniające normę EN-PN 14771 oraz klasę odporności ogniowej A1. Należy jednak pamiętać, iż norma EN-PN 14771 dopuszcza wprawdzie stosowanie kanałów wykonanych z tworzyw sztucznych, ale wymaga zarazem by certyfikacja odbyła się wraz z urządzeniem grzewczym, przez producenta kotła, który znając jego szczegółowe parametry, tak dobiera rodzaj stosowanego materiału, aby całość systemu, począwszy od pieca, a skończywszy na samym kominie, spełniała wymóg niepalności. Przepisy nie dopuszczają jednak możliwości oferowania systemów kominowych z tworzyw sztucznych jako samoistnych wyrobów budowlanych, mających uniwersalne zastosowanie bez względu na rodzaj i moc grzewczą emitera ciepła. Produkty takie nie spełniają obowiązujących przepisów mających na celu zapewnienie użytkownikom końcowym minimum bezpieczeństwa.

4. Szczegółowa analiza deklaracji właściwości użytkowych przeprowadzona przez Izbę wskazała, iż producent powołując się w części ogólnej deklaracji na klasę niepalności A1, w części szczegółowej wprost wskazuje, iż jego wyrób ma kategorię palności E! Powyższe dyskwalifikuje produkt jako zdatny do użytku i stanowi rażący przypadek wprowadzania w błąd potencjalnych nabywców, każąc im domniemywać, iż nabywany wyrób spełnia wymogi bezpieczeństwa.

5. Izba wielokrotnie otrzymywała od swych członków sygnały o skutkach stosowania wzmiankowanych wadliwych wyrobów, takich jak pożary czy stopienia kanałów dymowych, mogące skutkować zaczadzeniem bądź emisją szkodliwych substancji. Na nas, jako członkach Izby i zarazem aktywnych zawodowo kominiarzach, spoczywa odpowiedzialność zarówno za bezpieczeństwo pożarowe, jak i życie i zdrowie użytkowników urządzeń grzewczych. Kierując się tymi wartościami powinniśmy przywiązywać szczególną wagę do jakości przewodów kominowych i mieć świadomość, iż nasze działania mogą mieć bezpośredni wpływ na życie osób trzecich. Mając powyższe na względzie, Izba stanowczo zaleca swym członkom, ale i nie zrzeszonym w Izbie mistrzom kominiarskim oraz instalatorom, inwestorom i projektantom, by przy projektowaniu, wykonywaniu, czynnościach odbiorowych oraz przeglądach przywiązywać szczególną wagę do tego, by przewody kominowe wykonywane były każdorazowo wyłącznie z materiałów niepalnych, i to takich, co do których nie zachodzi ryzyko, iż deklarowane przez nierzetelnych producentów właściwości w praktyce mijają się z prawdą.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

 

Rekomendacja do pobrania PDF