Wspieramy Ukrainę!
Stanowisko KIK w sprawie zakazu palenia paliwami stałymi

Stanowisko KIK w sprawie zakazu palenia paliwami stałymi

STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

w sprawie wprowadzonego w Krakowie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań, przyjęte w dniu 12 kwietnia 2016 r.

  

Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE), niebieski węgiel (blue coal) oraz czystym spalaniem węgla w technologii „od góry”, które zapewnia efektywne dopalanie części lotnych paliwa.

Krajowa Izba Kominiarzy uważa, że wprowadzony w Krakowie całkowity zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań jest bardzo nieracjonalnym i ułomnym rozwiązaniem.

Nie przyniesie on spodziewanych rezultatów w postaci czystego powietrza dla Krakowa, bowiem miasto jest niekorzystnie położone w niecce i gromadzą się w niej zanieczyszczenia powietrza pochodzące nie tylko z samego Krakowa, ale także napływające z okolicznych miejscowości, w których zakaz ogrzewania paliwami stałymi nie obowiązuje.

Siedem argumentów za czystym spalaniem biomasy (drewno, pelet) i węgla

 

  1. Zielona energia – neutralna z punktu widzenia CO2

Kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie w bilansie energetycznym zasobów biomasy takich jak drewno i pelet.

Na terytorium Unii Europejskiej obowiązuje cel przewidujący 20 % udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii we Wspólnocie do 2020 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) nakazuje, że państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę optymalne połączenie technologii z zakresu efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych.

 

  1. Bezpieczeństwo energetyczne

W naszej szerokości geograficznej w miesiącach zimowych przeżycie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej temperaturze pomieszczeń. Dlatego ważne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna, gazowa, ciepłownicza) zapewnić możliwość alternatywnego ogrzewania mieszkań.  Awarie mogą być spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, śnieżyce, pożary, lub celowym działaniem człowieka np. zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na terenie dużych obszarów kraju.

 

  1. Niezależność – wolność wyboru

Wszyscy ludzie cenią sobie wolność. Jednym z aspektów wolności jest wolność wyboru w zakresie ogrzewania własnego domu. Wiele osób chciałoby ogrzewać swój dom na przykład gazem lub olejem, ale mieć w domu też kominek opalany drewnem. Kominek stanowi element dekoracyjny, nastrojowy do spędzania czasu w zimowe wieczory, ale też zabezpieczenie ciepła dla rodziny na wypadek awarii podstawowego źródła ogrzewania.

 

  1. Racjonalność gospodarowania zasobami naturalnymi

W przypadku zawodowych elektrowni i elektrociepłowni sprawność energetyczna spalania w Polsce najczęściej wynosi od 30%, w przypadku starszych bloków energetycznych, których jest większość, do ponad 40% w przypadku bloków bardziej nowoczesnych, których jest niestety niewiele. Z podobnie niską sprawnością  jest w elektrowniach spalana biomasa (OZE).

To bardzo nieracjonalne, bo spalanie drewna biomasy w domowych wkładach kominkowych lub kotłach na drewno jest znacznie bardziej korzystne energetycznie. Sprawność wkładu kominkowego określa się od 70 do 80%, zaś sprawność nowoczesnych wysokowydajnych domowych kotłów centralnego ogrzewania zga­zo­wu­jących drewno (kotły na hol­zgas) może osiągać 90%.

 

  1. Przeciwdziałanie monopolom

Kiedy rynek dostaw nośników ciepła jest ograniczony do wąskiej grupy dostawców (gaz, ciepłownia) prowadzi to do przewagi ekonomicznej nad odbiorcami. Przewaga ta umożliwia osiąganie dodatkowych zysków, kosztem odbiorcy, dzięki korzystnemu dla dostawcy kształtowaniu cen sprzedaży.

Jest to niekorzystne dla konsumenta, który mając ograniczoną możliwość wyboru musi przystać na dyktat cenowy dostawcy, bo nie może zrezygnować z ciepła w domu.

Możliwość korzystania z OZE do ogrzewania może być dla właściciela mieszkania korzystnym cenowo wyborem.

 

  1. Interes narodowy

Polska jest krajem energii z węgla, pól i lasów. Zawarte w nich zasoby energetyczne są wielkim bogactwem. Dają pracę tysiącom górników, rolników i leśników. Istnieje możliwość wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych technologii, aby podczas spalania węgla – niebieski węgiel (blue coal), drewna-biomasy (OZE) ograniczyć do minimum zanieczyszczenie środowiska. Trzeba te możliwości wykorzystać dla dobra gospodarki narodowej. OZE zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystują lokalne zasoby, nowe innowacyjne technologie i są przyjazne dla środowiska.

 

  1. Kominiarze dla ekologii

Sprzymierzeńcem odpowiedzialnego palenia drewnem, biomasą i węglem jest społeczność kominiarska. Regularne i fachowe oczyszczenie komina przez kominiarza wpływa w znaczący sposób na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Te pyły i sadze, które kominiarz wyczyści z komina, nie trafią do atmosfery i w konsekwencji nie będą wdychane z powietrzem.

Czyszcząc komin w domku jednorodzinnym kominiarz każdego roku wyjmuje z komina od kotła centralnego ogrzewania od kilku do kilkudziesięciu kilogramów sadzy i pyłów. Pomnożone przez ilość domków jednorodzinnych  w Polsce i istniejących w nich kominów uzmysłowi efekt ekologicznej pracy kominiarzy dla czystego powietrza.

 

Krajowa Izba Kominiarzy deklaruje pełną gotowość wsparcia organów władzy państwowej i samorządowej w procesie stanowienia prawa, mając na uwadze bezpieczeństwo i jakość życia konsumentów, użytkowników mieszkań, w tym przyjazne dla człowieka i środowiska korzystanie z zasobów naturalnych polskiej ziemi.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

mgr inż. Marcin Ziombski  

 

Do pobrania PDF  Stanowisko KIK w sprawie zakazu palenia