Wspieramy Ukrainę!

Statut Krajowej Izby Kominiarzy

STATUT STOWARZYSZENIA O NAZWIE „KRAJOWA IZBA KOMINIARZY – STOWARZYSZENIE”

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Mając na względzie bezpieczne użytkowanie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, płynne i gazowe oraz urządzeń wentylacyjnych, a także rangę zawodu kominiarza tworzy się Stowarzyszenie o nazwie: „KRAJOWA IZBA KOMINIARZY- STOWARZYSZENIE”.
 2. Stowarzyszenie nosi nazwę „KRAJOWA IZBA KOMINIARZY- STOWARZYSZENIE” i w niniejszym Statucie określane jest skrótem “Stowarzyszenie”.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo do używania własnych pieczęci, znaku, sztandaru i odznak których wzory ustali Zarząd. Dopuszcza się stosowanie pieczęci, znaku, sztandaru i odznak Krajowej Izby Kominiarzy wyłącznie w formie, zaakceptowanej przez Zarząd Główny.

§ 5

Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

RODZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Cele Stowarzyszenia:

 1. Dążenie do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich.
 2. Podejmowanie działań dla bezpiecznego, ekologicznego i oszczędnego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji.
 3. Reprezentowanie i obrona zbiorowych interesów Członków i Kandydatów na Członków.
 4. Doskonalenie zawodowe, nauka i edukacja kominiarzy dla realizowania przez ich usługi, jak najlepszej ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelowi, rodzinie i jej Członkom i Kandydatom na Członków.
 5. Promowanie regularnych usług kominiarskich przez dobrze wykształconego, eksperta – kominiarza, które są znaczącym wkładem w energooszczędność, niezależność i gospodarność całego społeczeństwa jak również ochronę środowiska naturalnego.
 6. Współdziałanie z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.
 7. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w tym promowanie prawa obywatela do indywidualnego ogrzewania.
 8. Strzeżenie interesu użytkownika – konsumenta poprzez wspieranie jakości materiałowej systemów kominowych oraz wentylacji pomieszczeń, która jest bezpośrednim warunkiem likwidacji potencjalnych zagrożeń.
 9. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie odprowadzania spalin i wentylacji,
 10. Szerzenie etyki zawodowej i postaw etycznych w środowisku kominiarskim.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. Współpracę i wzajemną pomoc Kandydatów na Członków i Członków Stowarzyszenia,
 2. Prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji i doradztwo w zakresie wentylacji i odprowadzania spalin oraz prowadzenia działalności kominiarskiej.
 3. Opracowywanie, wnioskowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do zagadnień określonych w § 7.
 4. Wydawanie materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym wydawanie czasopisma branżowego w wersji drukowanej i elektronicznej.
 5. Współdziałanie z organami państwowymi, terytorialno-samorządowymi, naukowymi i gospodarczymi.
 6. Inspirowanie inicjatyw ustawodawczych w celu stworzenia właściwych przepisów z zakresu technik kominowych, poprzez składanie wniosków do organów i instytucji posiadających takie kompetencje,
 7. Organizowanie szkoleń, prowadzenie rejestru przeszkolonych, udzielanie autoryzacji, licencji lub rekomendacji potwierdzających kwalifikacje osób lub właściwości produktów.
 8. Współdziałanie z organizacjami w kraju i za granicą o pokrewnych celach działania.

§ 9

 1. Stowarzyszenie działalność swą opiera głównie na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały Terenowe zwane dalej „Oddziałami”. Oddział może tworzyć grupa minimum 15 członków.
 2. Oddziały tworzone są i działają na podstawie niniejszego statutu w oparciu o paragrafy od § 29 do § 35.
 3. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

RODZIAŁ III
CZŁONKOWIE

§ 11

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia lub Kandydatem na Członka Stowarzyszenia może być osoba fizyczna spełniająca wymogi § 12
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna.
 3. Walny Zjazd Delegatów może przyznać osobom zasłużonym dla kominiarstwa honorowe członkostwo Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub Kandydatów na Członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału, na pisemny wniosek kandydata, zaś odmowa przyjęcia osoby nie spełniającej warunków określonych w statucie zostaje sporządzona na piśmie w formie decyzji.
 2. Okres kandydacki nie może być, krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy. Okres kandydacki może być jeden raz przedłużony bez przekroczenia terminu 12 miesięcy. Okres kandydacki nie jest obowiązkowy
 3. W razie decyzji odmownej kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie 30-dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na członka. Uchwała podjęta przez Zarząd Główny jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia lub Kandydatem na Członka Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  • przedłoży zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji mistrza kominiarskiego lub czeladnika kominiarskiego;
  • przedłoży oświadczenie, że nie została pozbawiona prawomocnym orzeczeniem sądu prawa do zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich oraz, że nie toczy się wobec niej postępowanie karne zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich;
  • złoży pisemną deklarację członkowską,
  • przedłoży rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.Powyższe dokumenty kandydat przedkłada jako załączniki do deklaracji członkowskiej.
 5. W przypadku gdy nie powołano Oddziału Terenowego przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych dokonuje Zarząd Główny, a odwołanie, o którym mowa ust. 2 rozpatruje Sąd Koleżeński, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

§ 13

 1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, wnioskując w sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  • korzystać z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie
  • składać wnioski w bieżących sprawach Stowarzyszenia
  • korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia,
 2. Kandydaci na Członka Stowarzyszenia korzystają z tych samych praw co Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia oraz Kandydaci na Członka Stowarzyszenia mają obowiązek:
  • działaniami swymi przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  • przestrzegać postanowień statutu, uchwał Zarządu, Walnego Zgromadzenia Członków i powszechnie obowiązującego prawa,
  • popierać i realizować czynnie cele Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć w pracach społecznych wykonywanych na rzecz Stowarzyszenia,
  • regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14

 1. Przyjęcia w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Główny, na pisemny wniosek kandydata, poparty rekomendacją dwóch członków wspierających Stowarzyszenia.
 2. Odmowa przyjęcia osoby niespełniającej warunków określonych w statucie zostaje sporządzona na piśmie w formie decyzji.
 3. W razie decyzji odmownej kandydatowi przysługuje odwołanie do najbliższego Zjazdu Delegatów, w terminie 30-dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na członka.

Uchwała podjęta przez Zjazd Delegatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 15

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna uznający cele Stowarzyszenia.

 1. Prawami Członka Wspierającego są:
  • określenie celu – na jaki w ramach statutowych celów Stowarzyszenia przeznacza wniesione środki,
  • korzystanie z różnych form reklamy i promocji świadczonych przez Stowarzyszenie przy okazji działalności statutowej, przy czym zakres tych świadczeń określi Zarząd Stowarzyszenia,
  • zastrzeżenie sobie anonimowości na forum publicznym,
  • korzystanie w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia,
 2. Obowiązkami Członka Wspierającego są:
  • przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia,
  • aktywny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
  • regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 16

 1. Godność Członka Honorowego nadaje Zjazd Delegatów.
 2. Członkowie Honorowi korzystają z tych samych praw co członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z listy Członków i Kandydatów na Członków w przypadkach wskazanych w ust. 2 poniżej,
  • orzeczenia o wykluczeniu Członka wydanego przez Sąd Koleżeński w przypadku wskazanym w ust. 3 poniżej,
  • pozbawienia statusu Członka Honorowego uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów,
  • rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy Członków i Kandydatów na Członków następuje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  • nieopłacenia składki członkowskiej za okres 12 miesięcy,
  • śmierci w przypadku osób fizycznych,
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej,
  • utraty prawa do wykonywania zawodu kominiarskiego,
  • utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych,
  • utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • nieusprawiedliwionej absencji w czasie posiedzeń mających szczególne znaczenie dla funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenie Członka lub Kandydata na Członka następuje w przypadku:
  • działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • stwierdzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami organów Stowarzyszenia,
  • popełnienie czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
  • naruszenie zasady lojalności wobec Członków, Kandydatów na Członków lub władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwałę o skreśleniu z listy Członków oraz Kandydatów na Członków podejmuje Zarząd Oddziału w odniesieniu do Członków Zwyczajnych i Kandydatów na Członków, a w przypadku niepowołania Oddziału – Zarząd Główny. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o skreśleniu w odniesieniu do Członków Wspierających.
 5. Skreślenie z listy Członków podlega zaskarżeniu do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów poprzez wniesienie odwołania za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę o skreśleniu z listy w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
 6. Skreślenie z listy Kandydatów na Członków, podlega zaskarżeniu do najbliższego Walnego Zebrania Oddziału poprzez wniesienie odwołania za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę o skreśleniu z listy w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
 7. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej opiniuje Sąd Koleżeński, który przedstawia swoje pisemne stanowisko najbliższemu Walnemu Zjazdowi Delegatów. Prawo przedstawienia opinii w sprawie odwołania przysługuje także wszystkim innym władzom oraz organom doradczym Stowarzyszenia. Walny Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę po zapoznaniu się z opiniami, przy czym uchwała ta jest ostateczna.
 8. Ustanie członkostwa lub okresu kandydackiego na skutek dobrowolnego wystąpienia następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi Oddziału, a w braku powołanych Oddziałów –Zarządowi Głównemu.
 9. W przypadku skreślenia z listy Członków lub Kandydatów na Członków Stowarzyszenia, składki wpłacone za rok bieżący nie podlegają zwrotowi.
 10. Dopuszczalność i tryb wnoszenia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej reguluje § 27 ust. 9 Statutu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 19

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia statutu. nie stanowią inaczej.

§ 20

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów wybierani są w Oddziałach przed każdym sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zjazdem Delegatów w terminie do 31 marca. Kadencja delegatów trwa 4 lata.
 4. Jeden delegat przypada na 5-ciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, reszta do 2 członków włącznie jest zaokrąglana w dół, a od 3 i powyżej członków – w górę. Ilość delegatów w poszczególnych Oddziałach określa Zarząd Główny w oparciu o dane co do ilości członków przedłożone przez Zarządy Oddziałów.
 5. Do czasu osiągnięcia przez Stowarzyszenie liczby 100 członków, do uczestnictwa w Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym są uprawnieni wszyscy członkowie Stowarzyszenia i przepis § 20 ust. 4 nie ma zastosowania.

§ 21

 1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się 1 raz na 4 lata, a Zjazd sprawozdawczy corocznie w latach, w których nie odbywa się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Zjazd musi się odbyć do końca czerwca każdego roku.
 2. Walny Zjazd Delegatów zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny.
 3. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
  • z głosem decydującym – Delegaci,
  • z głosem doradczym – członkowie zwyczajni nie będący delegatami, członkowie wspierający, członkowie honorowi – oraz osoby zaproszone.
 4. O terminie Walnego Zjazdu Delegatów wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia członków na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu Delegatów, za pośrednictwem środków elektronicznych porozumiewania się na odległość (np. poczta elektroniczna) lub listami poleconymi.

§ 22

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany:
  • na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków, mających czynne prawo wyborcze.
 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczbie członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut wymaga większości kwalifikowanej.
 2. W razie braku wymaganej większości Zjazd Delegatów odbywa się z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie, który odbywa się w tym samym miejscu po upływie 30 dni od terminu pierwszego bez względu na ilość obecnych delegatów.

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
  • Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz wysokości składki członkowskiej,
  • Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  • Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów,
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie tym organom absolutorium,
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • Uchwalanie zmian Statutu,
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  • Powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań jego orzeczeń,
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  • Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 1. Powołanie i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie, i bez względu na liczebność w II terminie.

§ 25

 1. Zarząd Główny składa się z 3 do 6 członków.
 2. Zarząd Główny składa się z Prezesa i Wiceprezesów.
 3. Zarząd Główny konstytuuje bezpośrednio po dokonanym wyborze.
 4. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  • Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • Przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zjazdowi Delegatów projektu rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz propozycji wysokości składek członkowskich,
  • Uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów.
  • Przyjmowanie nowych członków wspierających Stowarzyszenia,
  • Podejmowania uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
 5. Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków; w razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu Głównego,
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają minimum raz w kwartale.
 7. Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, w tym kontrola nad działalnością Zarządu;
  • Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
  • Wskazywanie członka Komisji Rewizyjnej jako osoby upoważnionej- pełnomocnika – do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim.
 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 7 członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są wybierani spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek jakiegokolwiek innego organu Stowarzyszenia, czy to szczebla krajowego czy regionalnego. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia i Kandydatami na Członków,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  • stwierdzenie zaistnienia naruszeń wskazanych w § 17 ust. 3 pkt 1-4 Statutu,
  • inne kompetencje przewidziane w Statucie.
 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest wszczynane na wniosek:
  • grupy co najmniej pięciu Członków,
  • Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 3. Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu 3 tygodni od jego złożenia.
 4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego muszą obligatoryjnie zostać wysłane na piśmie Członkowi lub Kandydatowi na Członka, którego dotyczą najpóźniej 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 5. Nie uchybiając innym postanowieniom Statutu, Sąd Koleżeński może:
  • uznać skargę za nieuzasadnioną,
  • poprzestać na stwierdzeniu dostrzeżonego naruszenia,
  • udzielić nagany Członkowi, Kandydatowi na Członka
  • udzielić zawieszenia w prawach Członka i Kandydatowi na Członka na okres od 1 do 3 miesięcy,
  • pozbawić funkcji pełnionej w Stowarzyszeniu,
  • wykluczyć Członka i Kandydatowi na Członka ze Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków Sądu z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 7. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, to jest on wyłączony od orzekania w danej sprawie. W przypadku gdy z powodu wyłączenia od orzekania jego członków Sąd nie może wydać wiążącego orzeczenia, to sprawa jest rozpatrywana przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów, którego decyzja jest ostateczna.
 8. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje Członkowi i Kandydatowi na Członka odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów, złożone na piśmie w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 9. Prawo przedstawienia opinii w sprawie odwołania przysługuje wszystkim innym władzom Stowarzyszenia. Walny Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę po zapoznaniu się z wniesionymi opiniami. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.
 10. Członkowie oraz Kandydaci na Członków są zobowiązani do pomocy związanej z pracą Sądu Koleżeńskiego, a w szczególności udzielania niezbędnych informacji zgodnych z prawdą i udostępniać materiały niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia sporów.

§ 28

W przypadku zmniejszenia się składu którejkolwiek z władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY TERENOWE

§ 29

 1. Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być powołane Oddziały Terenowe, które zasięgiem swojej działalności obejmują teren danego regionu, skupiające nie mniej niż 15 osób.
 2. Oddziały organizowane i rozwiązywane są w drodze uchwały Zarządu.
 3. Nazwa oddziału brzmi: „KRAJOWA IZBA KOMINIARZY- STOWARZYSZENIE Oddział w …” (w miejsce kropek wpisuje się miejscowość siedziby Oddziału).

§ 30

 1. Władzami Oddziału Terenowego są:
  • Walne Zebranie Członków Oddziału,
  • Zarząd Oddziału,
  • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

§ 31

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  • uchwalanie programu działalności Oddziału, zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • rozpatrywanie i przejmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio.

§ 32

 1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Oddziału raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz w roku.
 2. O terminie zebrania, miejscu i porządku obrad, zawiadamia się Członków i Kandydatów na Członka w sposób przyjęty w Oddziale na 14 dni przed datą zebrania.

§ 33

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane:
  • na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
  • na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • na pisemny wniosek 1/2 liczby Członków Oddziału.
 2. Postanowienie § 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 34

 1. Zarząd Oddziału Terenowego składa się od 3 do 5 osób.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  • kierowanie działalnością Oddziału,
  • realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz uchwał, regulaminów i wytycznych Władz Naczelnych Stowarzyszenia,
  • opracowanie planów działalności Oddziału,
  • zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
  • przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych i Kandydatów na Członków,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami społecznymi.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się minimum raz w kwartale.
 4. Postanowienia § 25 ust.2, ust. 3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli Oddziału Terenowego.
 2. Komisja składa się z 3 do 5 Członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 36

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, subwencji oraz dotacji ukierunkowanych.
 2. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 37

Do udzielania pełnomocnictw, zawierania umów oraz składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych w imieniu stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym z Wiceprezesów lub dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie. Wszelkie inne Dokumenty i pisma na zewnątrz podpisuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów Zarządu.

§ 38

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Władze Oddziałów Terenowych są obowiązane zarządzać majątkiem Oddziałów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Zjazd Delegatów podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Komitet Założycielski:
Krzysztof Ziombski
Piotr Pacyna

Tekst jednolity statutu stowarzyszenia o nazwie Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie uwzględniający zmiany z 20.01.2016 r., 17.05.2017 r. oraz 27.06.2019 r.