Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 16.02.2024 w Pruszczu Gdańskim, dzięki gościnności Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, odbyło się zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
W programie zebrania było szkolenie produktowe firmy Eco Pal, na którym pan Ireneusz Kuraś przedstawił asortyment firmy, oraz propozycję współpracy dla uczestników spotkania.

W dalszej części odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Na zebraniu omówiono dotychczasowe działania Zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiono stan finansów oddziału. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania.

Na czteroletnią kadencję wybrano skład nowego Zarządu Oddziału, który ukonstytuował się następująco: Daniel Pieścikowski – Prezes Zarządu, Damian Cupiał – Wiceprezes do spraw technicznych, Zenon Pawlak – Wiceprezes do spraw finansowych, Mateusz Grzenkowicz – Wiceprezes do spraw logistycznych, Łukasz Studziński – Wiceprezes do spraw współpracy międzyoddziałowej.

Komisję Rewizyjną utworzyła grupa osób: Maciej Zelgiert – Przewodniczący, Mirosław Diler – Zastępca Przewodniczącego oraz Mateusz Szmurło – Członek Komisji.

Ponadto przy Zarządzie oddziału powołano na kolejną kadencję Radę, w której skład wchodzą: Mirosława Strzępek – Olszanowska, Dominik Głuch i Piotr Cieszyński.

Na kolejną kadencję powołano także Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Decyzją uczestników mandat otrzymali: Cupiał Damian, Drewing Łukasz, Głuch Dominik, Gołebiewski Dawid, Grzenkowicz Mateusz, Jędrzejewski Grzegorz, Kwiatkowski Arkadiusz, Pawlak Zenon, Pieścikowski Daniel, Rach Adam, Strzępek – Olszanowska Mirosława, Studziński Łukasz, Szmurło Adam, Zelgiert Maciej
.
Prezes Oddziału, Daniel Pieścikowski dziękuje za pomoc w organizacji spotkania Członkom ustępującego Zarządu Oddziału, Dyrektorowi Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego panu Edmundowi Kwidzyńskiemu za gościnę, a także składa gratulacje dla nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz całemu składowi Delegatów. Szczególne podziękowania dla kol. Piotra Cieszyńskiego za pracę i wkład w działania Zarządu, oraz życzenia dalszej owocnej współpracy w ramach Rady Oddziału.

Daniel Pieścikowski

Warsztaty eProtokół jako narzędzie w pracy Kominiarza

W dniu 08.09.2023 w Pruszczu Gdańskim, Oddział Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku, zorganizował pierwsze z serii warsztatów pt: „eProtokół jako narzędzie w pracy Kominiarza.”
W warsztatach uczestniczyli nie tylko członkowie oddziału KIK w Gdańsku, ale także przedstawiciele pomorskiego środowiska Korporacji Kominiarzy Polskich, na czele z Wiceprezesem Kaszubsko – Pomorskiego oddziału – Janem Frącem, oraz kominiarze niezrzeszeni.
Z uwagi na specyfikę spotkania, organizator musiał ograniczyć ilość uczestników do 25 osób. Z tego też względu planowane są kolejne tego typu wydarzenia, w kilku częściach województwa pomorskiego.
Nadrzędnym celem, było zapoznanie uczestników ze specyfikom działania systemu, sposobom wypełniania, oraz wszelkimi niuansami wynikającymi z przystąpieniem do pracy w systemie. i samego sporządzania.
Pierwsze oceny uczestników maja wydźwięk pozytywny, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i merytorycznym zakończonych warsztatów.
Dodatkową wartością była oczywiście sposobność do wymiany poglądów, uwag i obaw wynikających z nadchodzących zmianach jakie czekają na kominiarzy.
Kolejne szkolenie 15 września w Słupsku.
Daniel Pieścikowski
Foto: KIK Gdańsk

Spotkanie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

W dniu 21.04.2023 w siedzibie Dyrekcji OSP woj. Pomorskiego, przy ulicy Podmiejskiej 5 w Pruszczu Gdańskim, odbyło się kolejne spotkanie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku. Prócz, Walnego Zjazdu Członków oddziału, odbyło się także szkolenie BHP, oraz warsztaty dotyczące eProtokołu w ramach CEEB.

Walne zebranie, przebiegło bardzo sprawnie, pod przewodnictwem kolegi Daniela Pieścikowskiego. Prezes Zarządu – wspomniany, Daniel Pieścikowski, omówił sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok, oraz zaproponował kierunki działania na bieżący. Kolega Zenon Pawlak, omówił sytuację finansową, przedstawił analizę kosztów za zakończony rok. Nakreślił, także prognozy wydatków, jakie czekają oddział w czasie przyszłym. Działalność, Komisji Rewizyjnej, zreferował kolega Maciej Zelgiert, oceniając pozytywnie działania Zarządu. W głosowaniu jawnym, zebrani udzielili absolutorium Zarządowi oraz przyjęli przedstawione im sprawozdania. W drodze głosowania, uzupełniono skład Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Na tym zebranie zakończono.

W dalszej części spotkania, uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawej prezentacji Pana Kazimierza Gryndy, Starszego Inspektora Pracy  w Okręgowym Inspektoracie Pracy Bydgoszcz, oddział w Grudziądzu, który w bardzo przestępny oraz przyjazny dla środowiska Kominiarzy sposób przedstawił zawiłe i skomplikowane aspekty regulacji prawnych, związanych z naszym zawodem. Czy Kominiarze powinni i ewentualnie kiedy, nosić kaski ? Czy konieczne jest noszenia ochronnych nakryć głowy ? Szelki i liny na dachu – tak, czy nie ? Na te i wiele innych pytań, z dużą precyzją i cierpliwością odpowiadał gość spotkania.

Tuż po obiedzie, kolega Daniel Pieścikowski przedstawił prezentację p.t. „eProtokół jako narzędzie pracy Kominiarza, w ramach CEEB”. Uczestnicy zostali poinformowani o kalendarium prac nad eProtokołem, przybliżono także szczegóły funkcjonowania części kominiarskiej eProtokołu. Następnie obejrzeli krótki film instruktażowy. „Do domu” w ramach pakietu informacyjnego, na odchodne, uczestnicy otrzymali film instruktażowy dotyczący inwentaryzacji źródeł ciepła.

W odniesieniu do czekających nas wkrótce zmian, w ramach CEEB, przedstawiono Członkom proponowane działania Zarządu, mające na celu wsparcie merytoryczne.  Deklaracja dotyczyła dalszego procesu sprawnego informowania członków o postępie prac, a w szczególności zorganizowaniem warsztatów, mających na celu wspólne praktyczne ćwiczenia sporządzania eProtokołu. Daniel Pieścikowski zadeklarował gotowość Zarządu do pomocy dla Mistrzów Kominiarskich zaawansowanych wiekowo, dla których przyswojenie wiedzy w rzeczonym temacie, może stanowić pewne trudności.

W omawianym zebraniu, uczestniczyli także goście. Na zebraniu obecny był Wiceprezes Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, kolega Jan Frąc, oraz koledzy Janusz Zieliński i Artur Zieliński, reprezentujący odział Kujawsko – Pomorski Krajowej Izby Kominiarzy. Wizyta tych ostatnich, jest wyrazem nawiązania bliższej współpracy między oddziałami, na płaszczyźnie wspólnych spotkań i szkoleń oraz działań we wspólnej komisji ds. Technicznych.

Na tym zebranie zakończono.

Daniel Pieścikowski

Foto: KIK Gdańsk

Szkolenie – Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza

W dniu 16 marca 2023 roku w oddziale firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, odbyła się już trzecia edycja szkolenia „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Wydarzenie to jest przykładem doskonałej kooperacji kominiarzy z wielu stron Polski, czego wyrazem jest także bogaty wachlarz uczestników w odniesieniu do ich miejsca pracy.
Gospodarzem spotkania był pomorski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy wsparciu merytorycznym śląskiego oddziału KIK, a także Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Ważnym dopełnieniem przekazanej wiedzy była prezentacja urządzeń pomiarowych firmy Testo, przez pana Macieja Pudelskiego oraz urządzeń grzewczych Viessmann przez pana Karola Gołosia. Zajęcia praktyczne, będące istotnym punktem szkolenia odbyły się przy użyciu urządzeń Testo na kotłach firmy Viessmann.
Uczestnicy przybyli z województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego. Aktywnie i z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu.
Krajowa izba Kominiarzy dziękuje firmie Viessmann za zapewnienie urządzeń oraz miejsca do szkolenia.
Firmie Testo za prezentację niezbędnych urządzeń pomiarowych.
Kolegom Romanowi Adamusowi oraz Marcinowi Kotowi za wkład merytoryczny oraz sprawne, a także ciekawe przekazanie wiedzy w trakcie szkolenia.
Koledze Damianowi Cupiałowi za znaczący wkład we współorganizację szkolenia.
Daniel Pieścikowski
Prezes Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy
Foto: KIK Gdańsk

Zebranie członków pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

W dniu 17.02.2023 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.

W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy DEFRO.

Pracownicy DEFRO przeprowadzili szkolenie, na którym omówiona została tematyka kotłów 5 klasy oraz kominków z płaszczem wodnym. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, mogliśmy przedyskutować sytuacje problemowe które spotykamy w życiu zawodowym oraz omówić ich rozwiązanie.

Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.

Podczas zebrania Zarząd Oddziału Pomorskiego powołał do istnienia Radę Doradczą Przy ZO, która służy głosem doradczym oraz Grupę Techniczną, która ma zajmować się analizą problemów technicznych zgłaszanych przez członków oddziału.

Do Grupy technicznej w ramach współpracy między oddziałowej powołano również dwóch kolegów z Oddziału Kujawsko Pomorskiego.

Pierwszym tematem opracowanym i omówionym w ramach działania grupy była prezentacja „Czy komin podwieszony na budynku wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?”

Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.

Damian Cupiał

Foto: KIK Gdańsk

„Studium przypadku” jako element szkolenia kominiarzy w Gdańsku

W dniu 18.11.2022 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.
W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z zaprzyjaźnionego oddziału KIK w Bydgoszczy a także członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.
Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy Jeremias.
Głównym jednak punktem zebrania było testowe wprowadzenie tzw. „studium przypadku”, jako element szkolenia Kominiarzy. Uczestnicy przedstawiali napotkane w życiu zawodowym sytuacje problemowe, by wespół z pozostałymi uczestnikami ustalić optymalne zachowania i rozwiązania, będące w zgodzie z regulacjami prawnymi. Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.
Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.
Nie zabrakło także czasu na bieżące sprawy organizacyjne.
Miłym wydarzeniem było uhonorowanie gospodarza spotkań – Komendanta Edmunda Kwidzyńskiego okolicznościową statuetką w podziękowaniu za gościnę, wyżywienie, a i czasami nawet nocleg.
Daniel Pieścikowski
Foto: KIK Gdańsk

 

Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 08.04.2022, dzięki gościnności Pomorskiej Dyrekcji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Pruszczu Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
Zebrani wysłuchawszy sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, sytuacji finansowej oraz działań Komisji Rewizyjnej przyjęli przedstawione informacje.
W głosowaniu jawnym Członkowie oddziału udzielili absolutorium Prezesowi oddziału Danielowi Pieścikowskiemu, oraz Wiceprezesom – Damianowi Cupiałowi, Zenonowi Pawlakowi, Mateuszowi Grzenkowiczowi i Piotrowi Cieszyńskiemu.
Zebranie było okazją do dyskusji i analizy ubiegłorocznych działań, podsumowania roku 2021, oraz ustalenia celów i zadań dla pomorskiego środowiska kominiarzy na rok bieżący.
Nim jednak doszło do Walnego zebrania, Zarząd oddziału zorganizował szkolenie produktowe firmy Jawar. Na temat produktów i systemów ceramicznych opowiadał Dyrektor Dariusz Plitowski.
Następnie specjalista d/s cyfryzacji – pan Michał Orban, przedstawił ponad dwugodzinną prezentację pt: Cyberbezpieczeństwo w kontekście funkcjonowania Zakładów Kominiarskich.
Bądź bezpieczny w sieci.
Daniel Pieścikowski

Nowy Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa serdeczne gratulacje starszemu brygardierowi Piotrowi Socha z okazji powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Życzymy spokojnej i pomyślnej służby oraz wielu sukcesów w życiu tak zawodowym jak i prywatnym. Ze swojej strony deklarujemy chęć współpracy dla dobra i bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

zdjęcie archiwalne, rok 2016