Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Nowy Numer Kominki PRO 1/2023

Nowy Numer Kominki PRO
Prezentujemy najnowsze wydanie magazynu Kominki PRO nr 51  gazety tylko dla profesjonalistów.
W magazynie jak zawsze aktualne tematy na temat branży kominkowo-zduńskiej.

Czytaj wygodnie w internecie  https://issuu.com/kominkipro/docs/kp51i

 

Kampania społeczna „Zaproś kominiarza”

O kampanii

Zainicjowana przez Krajowa Izbę Kominiarzy kampania społeczna „Zaproś kominiarza” nabiera tempa. Na dzień 29.11.2021 dotarła już do 527 614 osób i liczba ta ciągle się zwiększa.

Kampania jest realizowana etapowo i zaplanowane jest uruchomienie kolejnych kanałów przekazu.

Prezentacja

Przygotowania do sezonu grzewczego po kaszubsku

W dniu 26.10.2021, Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Kierownik Zakładu w Wejherowie, Spółdzielni Kominiarzy w Gdańsku – Zenon Pawlak, byli gośćmi audycji 'Gość Dnia” w Radiu Norda FM.

O nadchodzącym sezonie grzewczym, przygotowaniach do okresu zimowego i pracy kominiarzy na Kaszubach opowiadali Redaktorowi Grzegorzowi Renuszowi.

Materiał video dostępny po kliknięciu w link

Polecamy www.zaproskominiarza.pl

Daniel Pieścikowski

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2021/2022 – 1 października 2021 – 31 marca 2022

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

WAŻNE! Link do strony zawierającej informacje i materiały dydaktyczne kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Źródło: gov.pl KG PSP

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

Warszawa, dnia  15.09. 2021r.

Znak: MZ/ 71 /2021r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2020 odnotowano 15.737 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.  

Dane statystyczne KG PSP [źródło: https://dane.gov.pl].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2020/2021 (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.758 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (nr ONZ 1016), w tym 1.231 osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne. 

Dane statystyczne KG PSP [źródło: KG PSP, 31.08.2021].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

www.ZaprosKominiarza.pl

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022 Do pobrania PDF

Mistrz kominiarski Marcin Kot w Radiu Zawiercie

Redaktor Paweł Kmiecik z Radia Zawiercie przeprowadził wywiad z mistrzem kominiarskim Marcinem Kotem, wiceprezesem śląskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Źródło: www.radiozawiercie.pl

Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy 22 09 2020

W dniu 22 września 2020 roku w Skierniewicach odbył się piąty Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Zjazd otworzył Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski. Przywitał przybyłych delegatów a także zaproszonych gości:

1. dr Rudolfa Kanię – Pełnomocnika Biznes Center Club,

2. Piotra Kłodowskiego – Wiceprezesa Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego,

3. Macieja Rogalę oraz Krystiana Kruszelnickiego – Przedstawicieli Spółdzielni Kominiarzy Florian z Wrocławia,

4. Zygmunta Fabiana – Przedstawiciela Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Na początku Zjazdu na wniosek Oddziału Skierniewickiego KIK  i Zarządu Głównego przedstawiony przez Prezesa, Marcina Ziombskiego, Delegaci przez aklamację przyznali tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, koledze Krzysztofowi Ziombskiemu, do niedawna Prezesowi Oddziału z siedzibą w Skierniewicach oraz  Radcy Izby.

W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska Kominiarzy MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA KOMINIARSTWA ukoronowano kolegów, Mirosława Antosa, Wojciecha Cedro, Roberta Ratajskiego, Romana Wiśniewskiego i Renarda Fornalskiego.

Dr Rudolf Kania – wręczył pamiątkowe upominki „Ad futuram rei memoriam” 1995-2019 Piotrowi Pacynie i Mirosławowi Antosowi.  

Piotr Pacyna otrzymał także Ryngraf Podziękowanie od Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Marcina Ziombskiego oraz proporzec World Wide Chimney Sweeps od Tomasza Harzowskiego.

Przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci po odczytaniu regulaminu zjazdu, zdecydowali o jego przyjęciu.

Powołano Prezydium Zjazdu w składzie:

Przewodniczący – Jarosław Sawicki,

Wiceprzewodniczący – Piotr Pacyna,

Asesorzy – Wiesław Czuba i Jerzy Hefczyński,

Sekretarz – Daniel Pieścikowski.

Wybrano składy komisji, które ukonstytuowały się następująco:

1. Komisja Skrutacyjna:

    Przewodnicząca – Sylwia Matusiak

    Wiceprzewodniczący – Krzysztof Kozłowski,

    Członkowie – Adam Jędryka, Krzysztof Kozłowski.

2. Komisja Uchwał i Wniosków:

    Przewodnicząca – Angelika Jakubowska,

    Wiceprzewodniczący – Dariusz Mroczek

    Członek – Dariusz Pilipiec.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy przedstawił jego Prezes Marcin Ziombski.

Wiceprezes Wojciech Cedro – przedstawił sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Kominiarzy, które to Delegaci otrzymali celem zapoznania się w statutowym czasie, przed zgromadzeniem.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił przybyłym, jej Przewodniczący Włodzimierz Morawski. Komisja wniosła do Zjazdu Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi za  rok 2019. 

Tomasz Harzowski przedstawił sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Delegaci z Oddziału Lubuskiego Krajowej Izby Kominiarzy w Zielonej Górze zaprezentowali Sztandar Kominiarzy Ziemi Lubuskiej, który został przyjęty przez zgromadzonych gorącymi oklaskami.

W dyskusji dotyczącej przedstawionych sprawozdań, a w szczególności sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego głos zabrał kończący pracę w składzie Zarządu Głównego, Piotr Pacyna. Podziękował on za dotychczasową pracę, przypomniał kluczowe zdarzenia z działalności Krajowej Izby Kominiarzy, okoliczności powstania oraz jej Założycieli. Wyraził pozytywne oceny działania tak Zarządu jak i całej organizacji, oraz słuszność jej powstania.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po sprawdzeniu listy obecności i procedur ogłosiła, Zjazd Delegatów został zwołany prawidłowo i jest zdolny do podejmowania decyzji.  Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem odczytanych sprawozdań:

1. Sprawozdanie Zarządu Głównego przyjęto jednogłośnie.

2. Sprawozdanie finansowe przyjęto jednogłośnie.

3. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przyjęto jednogłośnie.

W Głosowaniu tajnym, Delegaci udzielili absolutorium Członkom Zarządu Głównego:

1. Prezes Marcin Ziombski – 66 głosów za.

2. Wiceprezes Roman Adamus – 64 głosy za.

3. Wiceprezes Mirosław Antos – 58 głosów za.

4. Wiceprezes Wojciech Cedro – 64 głosy za.

T. Wiceprezes Piotr Pacyna – 66 głosów za.

5. Wiceprezes Jarosław Sawicki – 65 głosów za.

W głosowaniu uprawnionych było 66 delegatów.

Przedyskutowano projekt Kodeksu Etyki autorstwa warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. W roli sprawozdawcy wystąpił Mirosław Antos, który odpowiadał na pytania Delegatów.

W głosowaniu jawnym uprawnionych do głosowania 66 Delegatów przyjęło Kodeks Etyki 53 głosami poparcia.

Delegaci powołali nowy skład Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym z następującym wynikiem:

1. Marcin Ziombski – 64 głosy popierające.

2. Daniel Pieścikowski – 64 głosy popierające.

3. Roman Adamus – 63 głosy poparcia.

4. Jarosław Sawicki – 63 głosy poparcia.

5. Adrian Reda – 62 głosy za kandydaturą.

6. Robert Ratajski – 59 głosów za kandydaturą.

W głosowaniu udział wzięło 66 Delegatów. Oddano dwa głosy nieważne.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Marcin Ziombski.

Wiceprezes Sekretarz Zarządu – Jarosław Sawicki.

Wiceprezes do. Finansowych – Robert Ratajski.

Wiceprezes – Roman Adamus.

Wiceprezes – Daniel Pieścikowski.

Wiceprezes – Adrian Reda.

Na wniosek Prezesa Marcina Ziombskiego, Delegaci większością głosów powołali na Radców Izby Piotra Pacynę oraz Mirosława Antosa.

Wybrano także skład Głównej Komisji Rewizyjnej, która to ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Włodzimierz Morawski

Wiceprzewodniczący – Roman Falkowski.

Członkowie – Mateusz Grzenkowicz oraz Piotr Masłowski.

Ukonstytuował się również nowy skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący – Andrzej Wilczek.

Wiceprzewodniczący – Piotr Falkowski.

Członkowie – Henryk Rabczewski, Krzysztof Czaja, Dariusz Pilipiec.

Do wolnej dyskusji udział zgłosili Bolesław Kamiński oraz Angelika Jakubowska.

Kolega Kamiński podjął temat przekazywania składek z oddziałów do Zarządu Głównego, natomiast koleżanka Jakubowska wniosła uwagi do wsparcia uroczystości poświęcenia sztandaru oddziału lubuskiego przez Zarząd Główny.

Daniel Pieścikowski

Foto: Sebastian Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Warszawa, dnia 10.09. 2020r.

Znak: MZ/64/2020r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021 Do pobrania PDF

Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych – nowy wzór 2020

Dnia 19 września 2020 w życie wchodzi nowelizacja Prawa Budowlanego, w tym zapis dotyczący minimalnej zawartości protokołu z kontroli okresowej. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471).

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie mogą zostać w próżni, sami z problemem indywidualnego tworzenia protokołu. Dlatego Zarząd Główny KIK przygotował wzór takiego protokołu, na bazie ww ustawy.

W załączeniu udostępniamy wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych w wersji pdf do pobrania. Wzór opracowano w oparciu o znowelizowano ustawę Prawo Budowlane, zawiera wymagane w tej ustawie zgodnie z artykułem 62a treści dotyczące m.in.:  zakresu niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli, czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Wzór protokołu rekomendowany jest przez Krajową Izbę Kominiarzy dla swoich członków do stosowania podczas kontroli okresowej przewodów kominowych w oparciu o artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane.

Udostępniony (pdf) wzór zawiera dodatkowo wstawione Pouczenia. Jesteśmy przekonani, że taki zakres uwarunkowań prawnych zawarty w Pouczeniach może być pomocny podczas naszej pracy, ponieważ wskazują na istotne, z naszego punktu widzenia obowiązki właściciela oraz użytkownika.

Wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych do pobrania w wersji PDF

Patronat Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nad akcją społeczną „Zaproś kominiarza”

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,  nadbrygadier  Andrzej BARTKOWIAK  objął  patronatem honorowym akcję społeczną „ZAPROŚ KOMINIARZA”, prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.

Zjednoczeni pod wspólnym Sztandarem

SZTANDAR to symbol, świętość.

Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”

Kard. Stefan Wyszyński

W dniu 22 sierpnia 2020 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie u stóp figury Jezusa Chrystusa Wszechświata,  Kominiarze Ziemi Lubuskiej zrzeszeni przy Krajowej Izbie Kominiarzy Oddział Lubuski po wielu latach starań doczekali się swojego, tak długo wyczekiwanego Sztandaru. Staraniem kominiarzy (mistrzów kominiarskich i czeladników), tych starszych, młodszych jak i  również zaczynających przygodę z kominiarstwem, ten cel udało się osiągnąć.

Tym samym udowodniliśmy że jesteśmy dojrzali na tyle żeby swój region godnie reprezentować, żeby na różnych uroczystościach występować dumni pokazując kim i skąd jesteśmy, a chwilach smutnych móc odprowadzić przyjaciół i kolegów w uroczystej oprawie.

Sztandar jest symbolem, wokół którego gromadzą się ludzie, których łączą wspólne wartości – mówił w homilii ks. Mariusz Kołodziej, kustosz sanktuarium i kapelan Lubuskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, który dokonał poświęcenia sztandaru. – Dla wspólnoty kominiarzy tą najistotniejszą wartością jest nie co innego jak ochrona życia ludzkiego na etapie prewencyjnym.

Na jego awersie znajduje się herb województwa lubuskiego oraz herby miasta Gorzowa i Zielonej Góry, symbolizując kierunki geograficzne i położenie na mapie. Rewers sztandaru to postać patrona kominiarzy św. Floriana – męczennika, żołnierza Legii Rzymskiej, symbolizująca gaszenie pożaru oraz sentencja „Święty Florianie, patronie nasz czuwaj nad nami”.

Kolory szarf oznaczają symbolicznie: bezpieczeństwo przeciwpożarowe (czerwony), pewność (żółty), porady (doradztwo) techniczne (niebieski, ochrona środowiska (zielony).

Głowica Sztandaru to specjalnie zaprojektowany odlew przedstawiający atrybuty kominiarza (graca, miotła, drabina) w wieńcu laurowym, całość wzorowana na niemieckich logotypach przedwojennych.

W procesji z darami lubuscy kominiarze ofiarowali sanktuarium Bożego Miłosierdzia figurę św. Floriana – patrona kominiarzy i wszystkich zawodów związanych z ogniem. 

Na zakończenie Mszy św. odczytano listy do kominiarzy skierowane przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Krzysztofa Hnata – prezesa zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. 

Pierwotnie zakładano przemarsz z Sanktuarium i symboliczne poświęcenie z przybiciem tzw. gwoździ pod figurą Jezusa Chrystusa, jednak warunki atmosferyczne nie pozwoliły na pełna oprawę wydarzenia. Wydarzenia którego wymiar byłby zupełnie inny gdyby nie zaproszeni i przybyli goście (Starosta Świebodziński, przedstawiciel Wojewody Lubuskiego) i oficjalne delegacje kominiarzy ze Sztandarami;

Krajowej Izby Kominiarzy –Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Krajowej Izby Kominiarzy–Oddział Kalisz – Południowa Wielkopolska

Krajowej Izby Kominiarzy –Oddział Łódzko-Mazowiecki  w Skierniewicach

Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego  w Katowicach

Korporacji Kominiarzy Polskich – Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie

Lubuska społeczność kominiarska to 45 członków, liczba fundatorów Sztandaru 51. Różnica między najstarszym a najmłodszym fundatorem Sztandaru 73 lata. Wśród fundatorów znalazła się również jedna kobieta, najmłodsza ze wszystkich, ale wespół ze swoim bratam wspomagająca lubuskie kominiarstwo zarówno w oficjalnych oprawach jak i w zwykłej czarnej, codziennej pracy.

Serdeczne podziękowania za udział w poświęceniu Sztandaru wszystkim przybyłym kominiarzom z rodzinami,  za słowa wsparcia wszystkim Tym którzy chcieli w poświęceniu wziąć udział, ale z różnych względów nie mogli.

Szczególne podziękowania dla: ks. Mariusza Kołodzieja, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego za życzliwość i zaangażowanie,  pocztu Sztandarowego (Mistrzów Kominiarskich – Sebastiana Kamińskiego, Andrzeja Pyryta, Tomasza Budynka), za liturgię słowa dla Mistrza Kominiarskiego Andrzeja Sobolewskiego, dla osób z procesji z darami – Władysława Filipowskiego, Laury i Jakuba Walentowskich, Andrzeja Filipkowskiego, Jolanty i Zdzisława Wik oraz dla Wojciecha Witkke za niezawodne przywitanie i pożegnanie gości.

Po uroczystym poświęceniu Sztandaru udaliśmy się na uroczysty obiad do Zakątka Stary Młyn w Szklarce Radnickiej k. Krosna Odrzańskiego, gdzie każdy w symboliczny sposób mógł przybić swój tzw. gwóźdź (blachę z imieniem i nazwiskiem fundatora).

Dziękuję również za ciepłe słowa które skierowane zostały do mnie i członków oddziału, tj. Sławomir Okruch (KKP O. Szczecin), Krzysztof Krzyżok (KIK Poznań), Franciszek Walczak (KIK Kalisz, ZG KIK), Piotr Kłodowski (KMKWŚ), dr Rudolf Kania (Schiedel Polska) oraz Piotrowi Pacynie za oryginalny prezent.

W pamięci wielu poświęcenie Sztandaru pozostanie bardzo długo, jako jedno z najważniejszych wydarzeń.

Za co serdecznie dziękujemy.

Dieter Walentowski


Linki do relacji mediów:

Niedziela

Niedziela

Gość

TVP3 od 3’05” do 4’35”

Foto: Członkowie Oddziału Lubuskiego KIK

Spotkanie kominiarzy i strażaków w Santa Maria Maggiore (VB) Italia

Dnia 5 sierpnia 2020r. o godz. 18.00  w miejscowości Santa Maria Maggiore (VB) Italia, odbyło się spotkanie kominiarzy z miejscową strażą pożarną.

To właśnie do tej małej miejscowości od blisko 40 lat, na początku września przejeżdżają setki kominiarzy z całego świata by uczestniczyć w Międzynarodowym Święcie Kominiarzy.  Udział polskiej reprezentacji był pomysłem Łukasza Grzenkowicza – właściciela portalu Kominiarz.TV, który zorganizował pierwszy wyjazd w roku 2016.

Celem spotkania było bliższe poznanie się i nawiązanie przyjaznych stosunków. Komendant straży pożarnej Maurizio Ruga wraz z kolegami i koleżankami przygotowali kolację z regionalnymi potrawami. Spotkanie umilali miejscowi muzycy, i kobiety ubrane w regionalne stroje.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie figury Św. Floriana patrona kominiarzy i strażaków przez Tomasza Harzowskiego  zrzeszonego w Krajowej Izbie Kominiarzy Stowarzyszenie, będącego administratorem World Wide Chimney Sweeps oraz Gianni Cerri przedstawiciela kominiarzy doliny Vigezzo.  Figurę Świętego Floriana ufundowali Agnieszka i Tomasz Harzowscy.

W organizacji spotkania pomagał właściciel strony World Wide Chimney Sweeps Saimo Scaletti.

TH

Foto:  Agnieszka Malarczyk Harzowska

Zjazd Oddziału KIK w Skierniewicach i uroczyste spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Krzysztofa Ziombskiego

W dniu 25 czerwca 2020 roku w Skierniewicach odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy  Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Skierniewicach. W czasie zebrania podsumowano działalność oddziału, obszerne sprawozdanie złożył Prezes Krzysztof Ziombski.

Odczytano Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika, Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez uwag. Odchodzący Zarząd otrzymał indywidualne absolutorium.

Wybrane zostały nowe władze  Oddziału KIK w Skierniewicach

Zarząd:

Sławomir Kozakiewicz – Wiceprezes, Sekretarz

Krzysztof Kuch – Wiceprezes

Monika Wierzbicka-Trukawka – Wiceprezes

Tomasz Rusek – Wiceprezes, Skarbnik

Sebastian Ziombski – Prezes Oddziału

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Niewiadomska

Leszek Bartosiewicz

Kazimierz Więckowski

Delegaci:

Ze względu na fakt potrzeby zrównania kadencji Delegatów KIK w czasie, Delegaci w Oddziałach (obecni na zebraniach) zrezygnowali z funkcji. Podczas Zebrania wyborczego wybrano Delegatów na kolejna 4-ro letnią kadencję. Delegaci nieobecni na zebraniach kadencje swoje „dokończą”.

Delegaci O/Skierniewice:

Mirosław Bednarczyk

Tomasz Czarnik

Piotr Kozłowski

Katarzyna Niewiadomska

Tomasz Rusek

Mariusz Sztejna

Monika Wierzbicka-Trukawka

Krzysztof Ziombski

Marcin Ziombski

Sebastian Ziombski

Janusz Rękas

Członkowie oddziału złożyli wniosek na ręce prezesa KIK o uhonorowanie Krzysztofa Ziombskiego tytułem Honorowy Prezes Krajowej Izby Kominiarzy.  Wniosek został przyjęty i będzie rozpatrzony na kolejnym zebraniu ZGKIK.

Krzysztof Ziomski  przeszedł  na emeryturę po 27 latach obejmowania stanowiska Prezesa Oddziału wcześniej Korporacji Kominiarzy Polskich, a następnie Krajowej Izby Kominiarzy.

Uroczystość zaszczycili kominiarze i liczni goście, z którymi przez wiele lat współpracował Krzysztof Ziombski.

Obecni byli:

V-ce Starosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski

Krystyna Kacprzak szkoleniowiec BHP

Andrzej Zarębski Prezes Stow. Inż. i Techn. Polskich w Skierniewicach

Krystian Kula Prezes Firmy Schiedel

Roman Nowak Dyrektor Firmy Schiedel

Andrzej Markowicz i Dariusz Semerak Firma Panek

Józef Matejczuk Dyrektor Firma Polmar

Paweł Totoś firma Darco

Krzegorz Polak Firma Kominflex

Piotr  Żydlewski firma Prodmax

Koledzy kominiarze i liczni goście złożyli gratulacje i podziękowania, wszystkim podziękował Krzysztof Ziombski

Była to znakomita okazja do uroczystego spotkania przy wyśmienitym posiłku – pieczony dzik,  wiejski stół  przy koncercie ukraińskiego piosenkarza  Aleksandra Evseeva, który zaprezentował interpretacje sławnych przebojów min. Bałuta Okudżawy oraz ballady rosyjskie i polskie.

IV Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy odbędzie się 22.09.2020r.

Foto: Archiwum Zjazd Delegatów KIK 2019

W dniu  26.06.2020r. odbyło się zebranie zdalne Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy za pomocą platformy Teams.

Przyjęto uchwałę Zarządu KIK zwołującą IV Zjazd Delegatów  Krajowej Izby Kominiarzy na dzień 22.09.2020r. Miejsce i czas zostanie podane do wiadomości delegatów niezwłocznie po uzyskaniu listy Delegatów od poszczególnych Oddziałów terenowych.

Prezes Marcin Ziombski złożył sprawozdanie z prac branżowej grupy kominiarskiej dotyczącej Projektu rozporządzenia wprowadzającej tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Projekt Rozporządzenia ma na celu wdrożenie wzoru „protokołu okresowej kontroli przewodów kominowych”, „Zakresu czynności związanych z kontrolą okresową”, propozycji „Urzędowego Rejestru mistrzów kominiarskich zrzeszonych w stowarzyszeniach, cechach i fundacjach branżowych. Prace ww grupy wraz z przedstawicielami GUNB i MPiT trwają. KIK reprezentuje Marcin Ziombski. 

Podczas zebrania poruszono kwestię zapisów Ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zawarte tam wytyczne znajdą się w nowoprojektowanym wzorze „Protokołu kontroli”.

ZGKIK rekomenduje powrót do cyklu szkoleń wraz z laboratorium (wentylacja mechaniczna lub zasady działania i obsługa nowoczesnych kotłów grzewczych). Zorganizowanie szkolenia na przełomie września i października podjęli się jak zawsze prezes O/Warszawa – Mirosław Antos oraz prezes O/Skierniewice – Sebastian Ziombski. Szczegóły, program szkolenia, miejsce i koszt zostaną podane w najbliższym terminie.

Poznań 04 maja 2020r. – Św. Florian

W dniu 04 maja 2020 r. w Kościele Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Floriana przy ul. Kościelnej 8 w Poznaniu odbyła się, msza święta w intencji Kominiarzy oraz Strażaków.

Przedziwna, niespotykana dotychczas sytuacja, związana z pandemią spowodowała, iż charakter mszy św. był zupełnie wyjątkowy. Udział w kościele uświetnili swoją obecnością strażacy: Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej, Ochotniczej oraz Szkoła Aspirantów. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, także kolegom z Oddziału poznańskiego Korporacji Kominiarzy Polskich, dziękujemy za wspólną obecność w tych trudnych dniach.

Korzystając z okazji naszego wspólnego święta pragniemy złożyć życzenia wszystkim tym, którzy narażaniem swojego życia i zdrowia ratują ludzkie mienie, a przede wszystkim życie. Niech Św. Florian otacza Nas oraz Nasze rodziny zdrowiem.

„Święty Florianie

proszę, wołam

ugaś serce co wybucha jak pożar

niech kocha wśród gór i dolin

równie szybko jak powoli”

                                            KIK Poznań – Piotr Masłowski

Foto: KIK Poznań