Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Konferencja Krajowej Izby Kominiarzy i Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

W Skierniewicach odbyła konferencja Krajowej Izby Kominiarzy oraz Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska. Uczestniczyli członkowie Zarządu KIK, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej KFOPiOŚ. Obecni był członkowie Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego i Korporacji Kominiarzy Polskich.

Na wstępie mistrz kominiarski Marcin Ziombski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy,  przedstawił  działalności KIK na przestrzeni ostatniego roku.   Mistrz kominiarski Roman Adamus – prezes Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska zaprezentował historię działalności  KFOPiOŚ oraz plany na przyszłość.

Podczas dyskusji dokonano analizy możliwości wspólnych działań na rzecz ochrony branży kominiarskiej oraz poprawy wizerunku kominiarza. Wskazano na potrzebę standaryzacji usług kominiarskich oraz wspólnych szkoleń w celu podniesienia jakości usług.

Jarosław Sawicki, prezes Spółdzielni KOMINIARZ w Olsztynie, wiceprezes KIK zaprosił na Krajowe Święto Kominiarzy, które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 roku w Olsztynie – stolicy Warmii i Mazur.

Podczas konferencji podpisane zostało Porozumienie w sprawie współdziałania w dziedzinie  ochrony i promocji branży kominiarskiej  pomiędzy: KRAJOWĄ IZBĄ KOMINIARZY reprezentowaną przez Prezesa Marcina Ziombskiego  i KOMINIARSKĄ FUNDACJĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA reprezentowaną przez Prezesa Romana Adamusa.

Współpraca stron będzie realizowana w ramach:

1)            przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu doskonalenia zawodowego kadr szkolących obydwu organizacji oraz kształcenia praktycznego i teoretycznego;

2)            wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. opracowywania wydawnictw    informacyjnych, organizowania konferencji, seminariów;

3)            przedsięwzięć promocyjnych;

4)            inicjowania i wspierania różnorodnych form promocji;

5)            współdziałania w zakresie propagowania bezpiecznych technik kominowych określonych w polskim prawie, przepisach,  normach i tradycji budowlanej.

Zaprezentowany został plakat „Zaproś kominiarza”, który zostanie rozesłany do wszystkich 2 479 gmin w całym kraju.

Foto: Piotr Pacyna