Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Analiza „Polski Ład” – skutki podatkowe dla kominiarzy

Krajowa Izba Kominiarzy zleciła analizę, jakie skutki podatkowe dla kominiarzy spowoduje „Polski Ład”

Analizę sporządziła Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego dr Marta Bandzmer-Karuc.

W ramach konsultacji Dokument został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji.

Analiza „Polski Ład”

– skutki podatkowe dla kominiarzy

Dnia 26 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będącej podatkową częścią programu społeczno-gospodarczego rządu, określanego jako Polski Ład. Przygotowany przez resort finansów projekt zawiera szczegóły dotyczące reformy opodatkowania, która ma zacząć obowiązywać już od początku 2022 r. Poniższa informacja dotyczy podstawowych zmian wprowadzonych wobec przedsiębiorców świadczących usługi kominiarskie (osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielnie).

1.      Zmiany dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników.

Najważniejsze zmiana przewidywana przez Polski Ład dotyczy składki zdrowotnej. Projekt zakłada ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. Zarówno pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. Projekt zakłada, że podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Dochód będzie podstawą wymiary składki dla osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej oraz podatku liniowym.

Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać miesięcznie składkę od przychodu. W tym przypadku składka będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Co istotne, projekt zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Projektowane zmiany należy ocenić negatywnie. Spowodują one radykalny wzrost opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej bez względu czy wybiorą podatek liniowy (z 19 proc. do 28 proc.) czy skalę podatkową z (17 proc. na 26 proc. oraz z 32 proc. na 41 proc.), a wraz z składkami ZUS nawet do 35 proc. (liniowe opodatkowanie lub 45 proc. skala).

Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany dotyczące rozliczania składek zdrowotnych docelowo mają być neutralne dla pracowników. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że Ulga ta nie będzie  przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, a także działalności wykonywanej osobiście. Ulga ma dotyczyć jedynie osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133692 zł rocznie (odpowiednio od 5 700 do 11 140 zł miesięcznie). Samo założenie ulgi należy ocenić pozytywnie, ale powinno ono obejmować większy przedział dochodowy oraz osoby będące zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Za pozytywną zmianę należy uznać podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Docelowo zmiana miała doprowadzić do zmniejszenia opodatkowania osób fizycznych, niemniej jednak zmiana w sposobie obliczenia składki zdrowotnej spowoduje, że faktycznie obciążenia publicznoprawne wzrosną

Jednym z założeniem Polskiego Ładu są nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia. Projekt zawiera propozycję przypisania pracodawcy za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proponowaną zmianę należy ocenić za pozytywną.

2.      Zmiany dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielni.

Usługi kominiarskie są wykonywane również za pośrednictwem spółek kapitałowych oraz spółdzielni, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Projekt Polskiego Ładu nie zakłada dużych zmian na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczą one przede wszystkim estońskiego CITu. Zgodnie z projektem zmiany mają przede wszystkim dotyczyć rezygnacji z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o estońskim CIT, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu, rezygnacji z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych estońskim CIT, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego oraz uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania. Planowane zmiany w zakresie estońskiego CITu należy uznać za korzystne. Nie wpłyną one jednak znacząco na branżę kominiarską, albowiem niewiele podmiotów z tej branży korzysta z rozwiązań tzw. Estońskiego CITu.

Należy jednak zauważyć, że regulacje dotyczące zmian w zakresie określania składki zdrowotnej będą dotyczyć również spółdzielni oraz spółek kapitałowych choćby w zakresie rozliczania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych podmiotach (kwestia ta została opisana powyżej). Zmiany te należy ocenić wysoce negatywnie.

Analizę sporządziła Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego dr Marta Bandzmer-Karuc