Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

V Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy

Dnia 23.09.2021, w Skierniewicach, odbył się V Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. 

Zebranych przywitał Prezes Marcin Ziombski, otwierając tym samym obrady. 

Wśród uczestników pojawili się zaproszeni goście – Prezes Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku – Beata Brzozowska, Zarząd Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Poznaniu – Wojciech Nowacki, Gerard Kaczmarek, Bogusław Głowacki, Zarząd Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy – Wiesław Zabawa, Marek Biedroń, Przedstawiciel Stowarzyszenia Kominy Polskie, Prokurent firmy Schiedel – Roman Nowak oraz dr Rudolf Kania – Honorowy Radca Izby, Pełnomocnik Business Centre Club w European  Chimneys Association.

Przy Krajowej Izbie Kominiarzy funkcjonuje Kapituła „Medalu za zasługi dla Kominiarstwa”, której Kanclerzem jest Krzysztof Ziombski. 

W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska kominiarskiego Medalami za Zasługi dla Kominiarstwa odznaczeni zostali :

1. Edward Kwiatkowski, mistrz kominiarski, członek założyciel KIK

2.  Piotr Cembala, prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

3. Paweł Frątczak, starszy brygadier w stanie spoczynku, od 2007 do 2020 doradca i rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Na wstępie, przyjęto regulamin zebrania, protokół z poprzedniego zjazdu i powołano prezydium, a także komisje, niezbędne do realizacji obrad:

Do prezydium powołano:

Przewodniczący – Roman Adamus, 

Z-ca Przewodniczącego – Wiesław Czuba, 

Sekretarz – Daniel Pieścikowski,

Asesorzy – Leszek Kiński, Karol Konicki

Komisję Skrutacyjną utworzyli:

Przewodnicząca: Angelina Jakubowska,

Z-ca Przewodniczącego: Dariusz Mroczek,

Sekretarz: Tomasz Opłat

W skład komisji uchwał i wniosków weszli:

Przewodnicząca: Sylwia Matusiak,

Z-ca Przewodniczącego: Bogdan Szczerbiak,

Sekretarz : Adam Jędryka,

Członek : Krzysztof Kozłowski

Po ustaleniu iż ilość obecnych upoważnia Zjazd do podejmowania decyzji, przystąpiono do dalszej części obrad. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, oraz propozycje kierunków działań na kolejny rok przedstawił Prezes Marcin Ziombski. 

Sprawozdanie finansowe, za rok 2020 zreferował Wiceprezes ds finansowych Robert Ratajski. 

Działania Głównej Komisji Rewizyjnej, odczytał jej Przewodniczący Włodzimierz Morawski. 

Sprawozdanie z czynności Sądu Koleżeńskiego zreferował Andrzej Wilczek – jego Przewodniczący. 

Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli wymienione sprawozdania za rok 2020. 

Na wniosek kol. Mirosława Antosa, zebrani zatwierdzili  iż głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Członków Zarządu odbędzie się sposobem jawnym. W wyniku głosowania, Delegaci udzielili absolutorium Wiceprezesom Piotrowi Pacynie, Mirosławowi Antosowi i Wojciechowi Cedro za kadencję zakończoną we wrześniu ubiegłego roku, Wiceprezesom Robertowi Ratajskiemu, Danielowi Pieścikowskiemu i Adrianowi Reda za drugie półrocze 2020 roku, a także Prezesowi Marcinowi Ziombskiemu, Wiceprezesom Romanowi Adamusowi i Jarosławowi Sawickiemu za ubiegły rok. 

W dyskusji udział wzięli Mirosław Antos, który zaproponował aby zobowiązać Zarząd Główny do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do organizacji Święta Kominiarzy wszystkich organizacji kominiarskich. 

Kolega Bolesław Kamiński z Oddziału Lubuskiego zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań, mających na celu zachęcenia nowych pokoleń do kształcenia się w zawodzie kominiarza. Do dyskusji w tym temacie włączył się także kolega Mirosław Antos.

W ramach podziękowania za udział w ubiegłorocznej uroczystości poświęcenia sztandaru Oddziału Lubuskiego, jego Prezes Dieter Walentowski, uhonorował przybyłych gości okolicznościową książką. 

Podczas trwania obrad, została uroczyście rozpoczęta akcja „Zaproś kominiarza” w nowej odsłonie. Zebranym zaprezentowano film mający na celu podniesienie świadomości użytkowników gazowych podgrzewaczy wody. Akcja jak co roku otrzymała honorowy patronat Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

Na tym zebranie zakończono. 

Daniel Pieścikowski, Edyta Adrian-Mika

Foto: Sławomir Burzyński, źródło „Głos Skierniewic”