Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy 22 09 2020

W dniu 22 września 2020 roku w Skierniewicach odbył się piąty Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Zjazd otworzył Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski. Przywitał przybyłych delegatów a także zaproszonych gości:

1. dr Rudolfa Kanię – Pełnomocnika Biznes Center Club,

2. Piotra Kłodowskiego – Wiceprezesa Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego,

3. Macieja Rogalę oraz Krystiana Kruszelnickiego – Przedstawicieli Spółdzielni Kominiarzy Florian z Wrocławia,

4. Zygmunta Fabiana – Przedstawiciela Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Na początku Zjazdu na wniosek Oddziału Skierniewickiego KIK  i Zarządu Głównego przedstawiony przez Prezesa, Marcina Ziombskiego, Delegaci przez aklamację przyznali tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, koledze Krzysztofowi Ziombskiemu, do niedawna Prezesowi Oddziału z siedzibą w Skierniewicach oraz  Radcy Izby.

W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska Kominiarzy MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA KOMINIARSTWA ukoronowano kolegów, Mirosława Antosa, Wojciecha Cedro, Roberta Ratajskiego, Romana Wiśniewskiego i Renarda Fornalskiego.

Dr Rudolf Kania – wręczył pamiątkowe upominki „Ad futuram rei memoriam” 1995-2019 Piotrowi Pacynie i Mirosławowi Antosowi.  

Piotr Pacyna otrzymał także Ryngraf Podziękowanie od Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Marcina Ziombskiego oraz proporzec World Wide Chimney Sweeps od Tomasza Harzowskiego.

Przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci po odczytaniu regulaminu zjazdu, zdecydowali o jego przyjęciu.

Powołano Prezydium Zjazdu w składzie:

Przewodniczący – Jarosław Sawicki,

Wiceprzewodniczący – Piotr Pacyna,

Asesorzy – Wiesław Czuba i Jerzy Hefczyński,

Sekretarz – Daniel Pieścikowski.

Wybrano składy komisji, które ukonstytuowały się następująco:

1. Komisja Skrutacyjna:

    Przewodnicząca – Sylwia Matusiak

    Wiceprzewodniczący – Krzysztof Kozłowski,

    Członkowie – Adam Jędryka, Krzysztof Kozłowski.

2. Komisja Uchwał i Wniosków:

    Przewodnicząca – Angelika Jakubowska,

    Wiceprzewodniczący – Dariusz Mroczek

    Członek – Dariusz Pilipiec.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy przedstawił jego Prezes Marcin Ziombski.

Wiceprezes Wojciech Cedro – przedstawił sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Kominiarzy, które to Delegaci otrzymali celem zapoznania się w statutowym czasie, przed zgromadzeniem.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił przybyłym, jej Przewodniczący Włodzimierz Morawski. Komisja wniosła do Zjazdu Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi za  rok 2019. 

Tomasz Harzowski przedstawił sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Delegaci z Oddziału Lubuskiego Krajowej Izby Kominiarzy w Zielonej Górze zaprezentowali Sztandar Kominiarzy Ziemi Lubuskiej, który został przyjęty przez zgromadzonych gorącymi oklaskami.

W dyskusji dotyczącej przedstawionych sprawozdań, a w szczególności sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego głos zabrał kończący pracę w składzie Zarządu Głównego, Piotr Pacyna. Podziękował on za dotychczasową pracę, przypomniał kluczowe zdarzenia z działalności Krajowej Izby Kominiarzy, okoliczności powstania oraz jej Założycieli. Wyraził pozytywne oceny działania tak Zarządu jak i całej organizacji, oraz słuszność jej powstania.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po sprawdzeniu listy obecności i procedur ogłosiła, Zjazd Delegatów został zwołany prawidłowo i jest zdolny do podejmowania decyzji.  Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem odczytanych sprawozdań:

1. Sprawozdanie Zarządu Głównego przyjęto jednogłośnie.

2. Sprawozdanie finansowe przyjęto jednogłośnie.

3. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przyjęto jednogłośnie.

W Głosowaniu tajnym, Delegaci udzielili absolutorium Członkom Zarządu Głównego:

1. Prezes Marcin Ziombski – 66 głosów za.

2. Wiceprezes Roman Adamus – 64 głosy za.

3. Wiceprezes Mirosław Antos – 58 głosów za.

4. Wiceprezes Wojciech Cedro – 64 głosy za.

T. Wiceprezes Piotr Pacyna – 66 głosów za.

5. Wiceprezes Jarosław Sawicki – 65 głosów za.

W głosowaniu uprawnionych było 66 delegatów.

Przedyskutowano projekt Kodeksu Etyki autorstwa warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. W roli sprawozdawcy wystąpił Mirosław Antos, który odpowiadał na pytania Delegatów.

W głosowaniu jawnym uprawnionych do głosowania 66 Delegatów przyjęło Kodeks Etyki 53 głosami poparcia.

Delegaci powołali nowy skład Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym z następującym wynikiem:

1. Marcin Ziombski – 64 głosy popierające.

2. Daniel Pieścikowski – 64 głosy popierające.

3. Roman Adamus – 63 głosy poparcia.

4. Jarosław Sawicki – 63 głosy poparcia.

5. Adrian Reda – 62 głosy za kandydaturą.

6. Robert Ratajski – 59 głosów za kandydaturą.

W głosowaniu udział wzięło 66 Delegatów. Oddano dwa głosy nieważne.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Marcin Ziombski.

Wiceprezes Sekretarz Zarządu – Jarosław Sawicki.

Wiceprezes do. Finansowych – Robert Ratajski.

Wiceprezes – Roman Adamus.

Wiceprezes – Daniel Pieścikowski.

Wiceprezes – Adrian Reda.

Na wniosek Prezesa Marcina Ziombskiego, Delegaci większością głosów powołali na Radców Izby Piotra Pacynę oraz Mirosława Antosa.

Wybrano także skład Głównej Komisji Rewizyjnej, która to ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Włodzimierz Morawski

Wiceprzewodniczący – Roman Falkowski.

Członkowie – Mateusz Grzenkowicz oraz Piotr Masłowski.

Ukonstytuował się również nowy skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący – Andrzej Wilczek.

Wiceprzewodniczący – Piotr Falkowski.

Członkowie – Henryk Rabczewski, Krzysztof Czaja, Dariusz Pilipiec.

Do wolnej dyskusji udział zgłosili Bolesław Kamiński oraz Angelika Jakubowska.

Kolega Kamiński podjął temat przekazywania składek z oddziałów do Zarządu Głównego, natomiast koleżanka Jakubowska wniosła uwagi do wsparcia uroczystości poświęcenia sztandaru oddziału lubuskiego przez Zarząd Główny.

Daniel Pieścikowski

Foto: Sebastian Ziombski