Wspieramy Ukrainę!
VIII Zjazd Delegatów KIK

VIII Zjazd Delegatów KIK

W dniu 8 maja 2024 roku w Bydgoszczy odbył się VIII Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Zgodzie z tradycją Izby Zjazd Delegatów rozpoczyna uroczystości Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy.

Przybyłych powitali Marcin Ziombski – prezes KIK oraz Anna i Tomasz Opłat gospodarze Święta. W Zjeździe brało udział 77 delegatów oraz zaproszeni goście.

Miłym rozpoczęciem było wręczenie Medali za Zasługi dla Kominiarstwa przyznanych przez Kapitułę.

Medale otrzymali mistrzowie kominiarscy:

Dariusz Kłonowski z oddziału lubuskiego,

Józef Kuch z oddziału w Skierniewicach,

Piotr Urbanowicz z oddziału dolnośląskiego,

Daniel Pieścikowski z oddziału pomorskiego,

Marcin Kot z oddziału śląskiego,

Włodzimierz Morawski z oddziału warmińsko-mazurskiego,

Leszek Kiński z oddziału warmińsko-mazurskiego.

 

Decyzją Kapituły Odznaczenia Stella Magna Artibus Technics z dnia 8 maja 2024 roku Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy otrzymał Medal Stella Magna Artibus Technics nr 11 za szczególne zasługi, sumienną i konsekwentną pracę dla podnoszenia i utrzymania bezpieczeństwa użytkowników budynków w zakresie eksploatacji przewodów kominowych oraz wentylacji.

Wręczenia odznaczenia dokonali Roman Nowak – prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie i Krystian Kula – prezes Schiedel Polska.

Zebrani uhonorowali laureata  owacją na stojąco.

 

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący Roman Adamus, zastępca Jarosław Sawicki, sekretarz Daniel Pieścikowski oraz asesorzy Krzysztof Ziombski i Piotr Pacyna.

 

Powołano Komisje:

Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: przewodnicząca Mirosława Strzępek-Olszanowska, zastępca Krzysztof Kuch, sekretarz Maciej Rogala.

Uchwał i Wniosków w składzie: przewodniczący Sebastian Ziombski, zastępca Adrian Sztejna, sekretarz Sylwia Matusiak, członek Adam Jędryka.

Marcin Ziombski przedstawił w formie obszernej prezentacji sprawozdanie Zarządu, a Włodzimierz Morawski sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Andrzej Wilczek.

Zarząd Izby w głosowaniu tajnym otrzymał absolutorium.

Zjazd dokonał wyboru władz na kadencję 2024-28.

Zarząd Główny: prezes Marcin Ziombski, wiceprezesi Jarosław Sawicki, Roman Adamus, Daniel Pieścikowski, Piotr Urbanowicz, Robert Ratajski.

Główna Komisja Rewizyjna: przewodniczący Włodzimierz Morawski, zastępca Piotr Masłowski, członkowie Mateusz Grzenkowicz, Łukasz Kupisiński.

 

Sąd Koleżeński: przewodniczący Andrzej Wilczek, zastępca Piotr Falkowski, członkowie Adrian Sztejna, Łukasz Studziński.

Na zakończenie Zjazdu ustalono, że następne Ogólnopolskie Święto Święto Kominiarzy w roku 2025 odbędzie w Kaliszu, najstarszym mieście w Polsce o niezwykle bogatej historii. Przebiegał przez nie szlak bursztynowy.

Piotr Pacyna

Foto: Katarzyna Masłowska