Wspieramy Ukrainę!
Zadania kominiarzy w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zadania kominiarzy w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sejm uchwalił  USTAWĘ z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, w szczególności przez realizację przez gminę przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, finansowanych na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach porozumienia może obejmować w szczególności koszty likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wprzypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, bez udziału własnego beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53000zł.

Beneficjent będzie musiał zwrócić gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz jeżeli przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia w budynku  lub jego części:

1)     stosowane będzie jakiekolwiek dodatkowe urządzenie grzewcze na paliwo stałe niespełniające standardów niskoemisyjnych,

2)     urządzenia, systemy, instalacje lub inne elementy, będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego zostaną usunięte lub naruszona zostanie ich integralność, bez zgody gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, systemów,instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

3)     w urządzeniach lub systemach grzewczych będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą spalane odpady, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592),

4)     urządzenia lub systemy grzewcze będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą eksploatowane niezgodnie z instrukcją obsługi oraz przewody kominowe, do których są podłączone te urządzenia lub systemy, nie będą czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie, w terminach określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach techniczno-budowlanych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano na podstawie tekstu ustawy ustalonego  ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu skierowanego do podpisu Prezydenta.