Wspieramy Ukrainę!
Zakończył się okres konsultacji społecznych dla projektu uchwały antysmogowej dla Województwa  Pomorskiego

Zakończył się okres konsultacji społecznych dla projektu uchwały antysmogowej dla Województwa Pomorskiego

Gdański Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, którego przedstawicie uczestniczyli aktywnie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, sformułował i wystosował swoje uwagi oraz wnioski wraz z ich uzasadnieniem, kierując je do autorów projektu.

Oto treść korespondencji o której mowa powyżej:

Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie Zawodowe, działając zgodnie z komunikatem Zarządu Województwa Pomorskiego o konsultacjach w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Tzw. „Uchwały Antysmogowej Dla Województwa Pomorskiego”), przedstawia swoje stanowisko co do przywołanego projektu:

Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy wyraża zdziwienie co do restrykcyjnych postanowień projektu uchwały antysmogowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż założenia projektu pozostają znacznie bardziej rygorystyczne niż te zawarte w uchwale antysmogowej dla woj. Śląskiego, gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza i szkodliwość niskiej emisji oraz obecność smogu, znacząco przewyższa sytuację w woj. Pomorskim. Jako grupa zawodowa, dla której obok bezpieczeństwa użytkowników systemów grzewczo-kominowych, ochrona środowiska jest priorytetem, wyrażamy zadowolenie z podjęcia prac nad uchwałą mającą na celu ochronę jakości powietrza w regionie, jednak uważamy, iż konieczne jest wprowadzanie zmian, zgodnie z poniższymi uwagami: 


1. Niespójność założeń zawartych w projekcie uchwały z postanowieniami Stanowiska nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW.

Uzasadnienie: Zgodnie z poparciem Konwentu Marszałków Województw RP, w pierwszej kolejności należałoby oczekiwać wdrożenia systemu centralnej inwentaryzacji źródeł ciepła, stworzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – projekt ZONE, aby na podstawie zebranych informacji umożliwić monitorowanie wdrażania Programów Ochrony Powietrza, a także w sposób racjonalny określić wymagania dotyczące ograniczenia stosowania źródeł ciepła niespełniających kryteriów emisyjności. 

Wniosek: Konieczne wdrożenie projektu ZONE.  

2. Brak wykorzystania zasobów ludzkich i potencjału służb kominiarskich jako czynnika wpływającego bezpośrednio na redukcję niskiej emisji oraz powstawania smogu.

Uzasadnienie: Wprowadzenie obowiązkowych czyszczeń przewodów kominowych przez wykwalifikowane służby kominiarskie w budynkach jednorodzinnych jest najprostszym i najszybszym sposobem obniżenia niskiej emisji. Cykliczna konserwacja przewodów kominowych powoduje usuwanie sadzy bezpośrednio z przewodów kominowych, nie dopuszczając tym samym ich emisji do atmosfery. Uczestnictwo służb kominiarskich w procesie walki ze smogiem winno stać się fundamentalnym założeniem w projekcie rzeczonej uchwały. Wizyty kominiarskie pozwolą także na bezpośredni dozór fachowców nad stanem technicznym układów grzewczo-kominowych, a także zapewnią przekaz wiedzy i uwag dotyczących stosowanego opału.

Obowiązek kontroli kominiarskiej może także dostarczyć wiedzę na temat wypełniania zapisów i realizacji założeń dla beneficjentów programów dofinansowujących modernizacje źródeł ciepła z funduszy samorządowych, rządowych oraz unijnych.

Wniosek: Uwzględnić gotowość do współpracy środowiska pomorskich kominiarzy poprzez wprowadzenie obowiązku okresowych czyszczeń przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych, wzorem obowiązku dla budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i pozostałych obiektów budowlanych.

3. Nieprzystosowanie budynków wielorodzinnych do zmiany sposobu ogrzewania poprzez modernizację źródeł ciepła.

Uzasadnienie: Wymuszenie zmiany sposobu ogrzewania na zasilanie gazem ziemnym w budynkach, gdzie dotychczas stosuje się ogrzewanie na opał stały, może okazać się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na możliwości techniczne budynków pod względem ilości przewodów kominowych. Znaczna część budynków, z uwagi na założenia projektowe nie posiada odpowiedniej ilości kanałów kominowych, w pomieszczeniach gdzie przewiduje się możliwość montażu gazowych urządzeń grzewczych. Taka sytuacja znacznie skomplikuje szanse zapewnienia ogrzewania w obiekcie, zgodnie z założeniami projektu uchwały.

Wniosek: Uwzględnić możliwość stosowania źródeł ciepła zasilanych biomasą. Prawidłowo wykonana modernizacja, właściwa eksploatacja oraz fachowy dozór techniczny zapewni wymogi zapisów Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. (Zwane w dalszej części Ekoprojektem).

4.  Zbyt radykalny zapis o likwidacji kominków oraz pieców kaflowych.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznych regulacji prawnych zarówno utworzonych w Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym także Ekoprojektu dotyczących ograniczeń  emisji spalin.
W połączeniu z doświadczeniem środowiska kominiarskiego i zdunów, pozwala założyć, iż z uwagi na sposób użytkowania, proces spalania i budowę wspomnianych urządzeń grzewczych, nie stanowią one problemu dotyczącego zjawiska smogu. Sporą zaletą pieców i kominków jest dywersyfikacja źródeł ciepła i alternatywne zapewnienie odpowiedniej temperatury w okresach przejściowych lub awarii podstawowych źródeł ciepła. Warto więc czerpać z dobrych wzorców, jakie ustalają kraje Europy zachodniej, dla których czyste powietrze stanowi priorytet. 

Wniosek: Nie obejmować zakazem wyłączenia z użytkowania pieców kaflowych oraz kominków zasilanych biomasą, niebędących podstawowym źródłem ogrzewania mieszkania lub budynku.

5. Nieracjonalne i nieekonomiczne wymuszenie wyłączenia z użytkowania źródeł ciepła 5 klasy oraz Ecodesign.

Uzasadnienie: Wymóg likwidacji urządzeń 5 klasy oraz Ecodesing, czyli urządzeń grzewczych zaprojektowanych i wyprodukowanych jako odpowiedź do walki z niską emisją oraz smogiem wydaje się posunięciem zbyt radykalnym. Stoi on w sprzeczności w odniesieniu do Ekoprojektu. Założenia przywołanego rozporządzenia, uwzględniają tego typu urządzenia grzewcze jako spełniające kryteria emisji spalin i przyjazne dla środowiska. Wymóg ich likwidacji poddaje także pod wątpliwość sens programów dofinansowujących tego typu urządzenia grzewcze.

Wniosek: Wyłączyć z obowiązku likwidacji urządzenia grzewcze 5 klasy i Ecodesign.

6.  Zwiększenie ubóstwa energetycznego po wprowadzeniu projektu uchwały.

Uzasadnienie: Wiele programów dofinansowujących modernizację źródeł ciepła jest odpowiedzią jedynie na przestrzeń inwestycyjną i modernizacyjną źródeł ciepła, nie uwzględnia jednak pomocy w sferze eksploatacyjnej. Wymiana źródeł ciepła zgodnie z założeniami projektu narzuci na użytkowników wyższe koszty utrzymania i użytkowania ogrzewania, co spowoduje niekontrolowane i bezprawne stosowanie urządzeń zastępczych. Taka sytuacja może spowodować powstanie szarej strefy handlu niebezpiecznymi urządzeniami grzewczymi oraz stosowanie wątpliwych paliw.

Wniosek: Uwzględnić w projekcie uchwały także mniej radykalne środki walki ze smogiem jak na przykład kampanie uświadamiające dotyczące sposobów użytkowania urządzeń grzewczych, propagowanie współprądowego sposobu palenia – tzw. palenie od góry, włączenie do programów walki ze smogiem służb kominiarskich.

7. Wymuszanie likwidacji sprawnych i prawidłowo użytkowanych urządzeń grzewczych jako ograniczanie sposobów i źródeł ogrzewania.

Uzasadnienie: Eliminacja źródeł ciepła zasilanych biomasą w obliczu zmniejszenia konkurencyjności na rynku opału, stanowi zagrożenie wzrostu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego. Stanowi także nieuzasadnione  działania w obliczu strategii Unii Europejskiej o wyłączeniu do 2050 roku paliw kopalnych jako opału stosowanego w ogrzewnictwie. Wymuszenie wycofania biomasy spowoduje zanikanie środowisk zawodowych związanych z tego typu ogrzewnictwem, narażając użytkowników na brak wykwalifikowanego wsparcia technicznego i doprowadzi do użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych stanowiących realne zagrożenia dla mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na dobre wzorce stosowane w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie użytkowanie ekologicznych urządzeń na opał stały jest przyjaznym dla środowiska oraz użytkowników sposobem alternatywnego źródła ciepła będącego jednocześnie sposobem dywersyfikacji w sferze bezpieczeństwa energetycznego.

Wniosek: uwzględnić jak powyżej.  

Z wyrazami szacunku,

Prezes Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Daniel Pieścikowski

W tym miejscu Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa podziękowanie przyjacielowi czystego oddychania, koledze Krzysztofowi Woźniakowi za wsparcie merytoryczne w trakcie trwania konsultacji, Prezesowi Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcinowi Ziombskiemu za aktywny udział w trakcie trwania konsultacji a także pomoc w sformułowaniu pisma, Wiceprezesowi kol. Piotrowi Pacynie za wsparcie przy formułowaniu korespondencji, Prezesowi Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego kol. Rafałowi Dydakowi za przekazane doświadczenie i cenne informacje mające wydatny wpływ na formę sformułowanych uwag i wniosków, Prezesowi Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy kol. Wiesławowi Zabawie za udostępnione materiały promocyjne, kolegom Janowi Frącowi, oraz Januszowi Cupiał z Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich za udział w zebraniach i wspólne ustalenie strategii działania oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Szczególne podziękowania dla kol. Damiana Cupiała za ogromne zaangażowanie w sferze merytorycznej oraz dyspozycyjność podczas spotkań, a także istotny wkład w analizę założeń projektu uchwały i aktywny udział w formułowaniu uwag i wniosków.

Daniel Pieścikowski.