Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Sali Narad Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

Było to pierwsze spotkanie członków oddziału  po ponad rocznej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19,  spotkanie członków oddziału. W jego trakcie uchwałami przyjęto przedstawione przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe przedstawione przez Wice Prezesa Jarosława Sawickiego oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

Po zakończeniu wszystkich statutowych procedur doszło do bardzo interesującej dyskusji dotyczącej m.in. naszej pracy w tak trudnym dla nas okresie. Wiodącym tematem było Prawo Budowlane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawowe pojęcia, a mianowicie nieodpowiedni stan techniczny budynku oraz przewody kominowe w częściach wspólnych budynków. Zagadnienia te omówiono szeroko w odniesieniu do wykonywanych rocznych kontroli okresowych.

Ponadto Prezes Oddziału, na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie pełnienia roli biegłego z zakresu kominiarstwa, omówił kwestie interpretacji przepisów, zarówno przez Nadzór Budowlany, Prokuraturę, jak i Sądy.

Na zakończenie wstępnie ustaliliśmy, iż w miesiącu wrześniu b.r. zorganizujemy spotkanie integracyjne naszych członków.  

Jarosław Sawicki -Wice Prezes KIK

Foto: KIK Olsztyn