Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

Relacja z połączonego posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy

 

Miejsce i data spotkania:

Skierniewice, Restauracja Tawerna  14.03.2023 9:30.

Organizator spotkania:

Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy

Uczestnicy:

 1. Członkowie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Kominiarzy.
 3. Prezesi Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy.
 4. Sekretarz Zarządu Głownego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Informacja o działalności KIK, a w szczególności:
 • Działania dotyczące zmian do P.N.-B – 10425.
 • Omówienie działalności związanej z ZONE.
 • Geneza podpisania porozumienia środowisk kominiarskich, dotyczącego koordynacji w sprawie stanowiska środowiska kominiarzy we współpracy z GUNB.
 • Działania mające na celu zmiany standardów egzaminacyjnych.
 • Wprowadzenia zmian do PKD środowisk kominiarskich.
 1. Sprawozdanie z zakończonych targów Ptak Warsaw Expo. Targi Techniki Grzewczej. Wentylacja i Klimatyzacja.
 2. Omówienie przebiegu procedury dostarczenia ankiet do ZRP.
 3. Sprawy Członkowskie. Aktualizacja bazy Członków KIK, adresy e-mailowe, numery telefonów, adresy itp.
 4. Działania na rzecz zmian w PB art. 62. – przewody pracujące w nadciśnieniu.
 5. Informacje finansowe, stan wpłat składek członkowskich rok 2022.
  1. Wniosek o. Poznań dotyczący podniesienia wartości składek członkowskich.
 6. Omówienia spraw organizacyjnych dotyczących Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy. Bydgoszcz 2023.
 7. Sprawy różne i wniesione.
 8. ustalenie daty kolejnego zebrania Zarządu Głównego.

Przebieg posiedzenia:

 1. Przywitanie przybyłych uczestników spotkania.
 2. Informacja o działalności KIK:
 • Prezes zreferował postęp prac dotyczących wprowadzenia zmian do P.N. – B- 10425. Na chwilę obecne trwają procedury weryfikujące w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest to zdaniem Prezesa końcowy etap przewodu legislacyjnego normy przed wprowadzeniem do użytku.
 • Prezes przedstawił działania Zarządu Głównego w kontekście nadchodzących zmian dotyczących programu CEEB w ramach ZONE a w szczególności eProtokołu. Zwrócił uwagę na napięty kalendarz spotkań i konsultacji, oraz przebiegu procesu a także aktualnego stanu projektu. Szczegóły w Protokole z zebrania.
 • W nawiązaniu do powyżej wspomnianego procesu zmian i legislacji, na spotkaniu w Ustroniu, ustanowiono koordynatora komunikacji środowisk kominiarskich z GUNB, w trosce o spójność przekazu. Wybrano kol. Pawła Waszka, przedstawiciela Beskidzkiego Cechu Kominiarzy oraz Prezesa Zarządu Komisji Branżowej przy Związku Rzemiosła Polskiego.Z uwagi na postanowienia wynikające z porozumienia Organizacji Kominiarskich z GUNB, poszczególne organizacje, w tym KIK utrzymał niezależność w komunikacji z GUNB.
 • Zreferowane zostały działania które w ramach zmian w podstawie programowej zawodu Kominiarz, mają na celu, w dalszym etapie, dostarczyć środowisku Kominiarzy argumentów w dążeniach do uzyskania korzystnych zmian z art. 62 PB, dotyczących uprawnień do przewodów kominowych działających w nadciśnieniu. Przedstawiono wiedzę, z której wynika iż kol. Marcin Ziombski oraz kol. Piotr Urbanowicz sporządzili projekt zmian w postawie programowej, który to projekt przekazano do dalszych czynności kol. Markowi Biedroniowi z MCK.
 • Na spotkaniu w Ustroniu, przekazano informację o możliwości podjęcia próby zmian w PKD, na skutek sprzyjających okoliczności powstałych w stosownych organach państwowych. Ustalono iż wiodące organizacje kominiarskie mają wypracować własne stanowisko dotyczące przystąpienia do działania w omawianej tematyce. Po konsultacjach uczestników posiedzenia w Skierniewicach, ustalono iż Krajowa Izba Kominiarzy nie wyraża chęci zmian w obecnym czasie. Decyzja wynika z powstałych obaw, tworzących niebezpieczeństwo dokonania zmian w regulacjach skarbowych, podczas potencjalnych prac nad PKD. Taka sytuacja mogła by zdestabilizować konkurencyjność na rynku pracy środowiska kominiarzy.
 1. Sprawozdanie z zakończonych targach przedstawił kol. Sebastian Ziombski, główny koordynator z  ramienia Krajowej Izby Kominiarzy. Z przekazanych informacji wynika iż wydarzenie to ma potencjał rozwojowy na kolejne lata, a udział KIK stanowi ważny element w budowaniu przyszłości targów.  Targi przebiegły bez zakłóceń, bardzo dobrze rokując na przyszłość. Udział KIK w targach polegał na obecności na udostępnionym stanowisku ekspozycyjnym, oraz szerokim panelu dydaktycznym. Z  przebiegu tego drugiego zauważono potrzebę jego rozbudowywania w kolejnych latach.
 1. Prezes omówił skutecznie zakończony proces przekazywania informacji dotyczących uprawnień      Mistrza Kominiarskiego przez KIK do Związku Rzemiosła Polskiego. Proces ten wywołany przez      GUNB, ma na celu przyspieszenie weryfikacji Mistrzów Kominiarskich w kontekście rozpoczęcia      działania eProtokołu w ramach CEEB. Ze strony KIK proces przebiegł prawidłowo i został zakończony przed oczekiwanym czasem, w dużej mierze dzięki pani Edycie Mika.
 1. Omówiono sprawy członkowskie, zweryfikowano posiadane dane personalne w odniesieniu do zmian członkowskich. Ustalono konieczność dalszej weryfikacji danych, stanowiących  coraz większą wartość, chociażby w odniesieniu do działań związanych z systemem CEEB w ramach ZONE i tak ważnego dla Kominiarzy projektu eProtokołu.
 1. Trwają prace mające na celu  uzyskanie korzystnych dla kominiarzy zmian w art. 62 PB dotyczącym uprawnień do kontroli przewodów kominowych w nadciśnieniu. Obecny etap ogranicza się do procesu zmian w podstawie programowej zawodu Kominiarz, o którym wspomniano powyżej.
 1. Przedstawione informacje dotyczące stanu finansowego określono jako stabilne. Omówiono        raport wpłat środków z funduszy oddziałów. ustalono dalsze działania. szczegóły w sprawozdaniu z posiedzenia.

Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu przedstawił wniosek o zwiększenie składki członkowskiej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez uczestników posiedzenia. Zarząd Główny powziął decyzję o sporządzenia stosownego projektu pod głosowanie podczas Zjazdu Delegatów KIK.

 1. Tomasz Opłat Prezes Zarządu Oddziału w Bydgoszczy, przedstawił plan działania oraz postęp prac organizacyjnych, wraz z aspektami finansowymi. Omówiono wymogi techniczne wynikające z planowanego przeprowadzenia Walnego Zjazdu Delegatów. Szczegóły dostępne w sprawozdaniu z posiedzenia.
 2. Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu oraz Wiceprezes ds. Technicznych Oddziału w Gdańsku wnieśli wniosek o konieczności dokonania zmian w Statucie Krajowej Izby Kominiarzy. Zmiany te należy wprowadzić z uwagi na dynamiczny rozwój Stowarzyszenia oraz okoliczności w jakich przychodzi funkcjonować organizacji jak i samych Członków.
 3. Ustalono datę kolejnego posiedzenia na 20 czerwca 2023 roku w Skierniewicach.

 

Sprawozdanie z połączonego Posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy dostępny w Biurze Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Daniel Pieścikowski

wiceprezes KIK

 

Foto: Piotr Masłowski