Wspieramy Ukrainę!
Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy

Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Skierniewicach odbył się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. 

W  zebraniu uczestniczyło 76 delegatów co czyni iż Zjazd był zdolny podejmować wiążące decyzje. 

Przewodniczącym zebrania wybrano Jarosława Sawickiego, a jago zastępcą został Piotr Pacyna. W skład Prezydium wybrani zostali asesorzy Dieter Walentowski oraz Tomasz Opłat, a także sekretarz Zjazdu Daniel Pieścikowski. 

W skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zostali wybrani:  Robert Ratajski, Sylwia Matusiak, Zbigniew Krokwiński oraz Michał Ziemianin.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Angelina Jakubowska – Przewodnicząca, Zastępca – Wiesław Czuba oraz Dariusz Piotrowski – Członek. 

Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Piotr Pacyna przedstawił i omówił Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego. Omówiono podjęte działania, oraz przedstawiono odpowiedzialnych za ich realizację. Wiceprezes podkreślił duży wkład w realizację działań nie tylko Zarządu Głównego ale także ośrodków regionalnych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił Wiceprezes d.s. finansowych Wojciech Cedro. Długie i dogłębne analizy można podsumować sytuacja finansowa stowarzyszenia jest stabilna z wypracowanym za rok 2018 zyskiem.

W kolejnym punkcie zostało odczytane sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do działalności Zarządu, podsumowując sprawozdanie wnioskiem o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.  

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił zebranym Piotr Falkowski. W roku sprawozdawczym 2018 do Sądu nie wpłynęła żadna sprawa.

Powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Delegatów w głosowaniu jawnym. 

W dalszej kolejności przystąpiono do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Głównego. W kolejności Marcin Ziombski – prezes, oraz wiceprezesi Roman Adamus, Mirosław Antos, Wojciech Cedro, Piotr Pacyna oraz Jarosław Sawicki otrzymali absolutorium. 

Z uwagi na zaproponowane zmiany do Statutu, ich projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej Sebastian Ziombski. Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowych zmian, Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli zmiany w całości. Statut w zaktualizowanej formie wkrótce będzie uaktualniony i dostępny w dotychczasowym miejscu na stronie internetowej.

Z inicjatywy Zarządu Głównego przedstawiono propozycję zwiększenia stawki składki członkowskiej. Argumentację oraz uzasadnienie takiej propozycji zreferował wiceprezes ZG Piotr Pacyna.  Delegaci zaaprobowali propozycję i w głosowaniu jawnym uchwalili wysokość składki w kwocie 400,00 zł. Jednocześnie utrzymując partycypację Zarządu Głównego oraz Oddziałów Regionalnych w proporcji 50% na 50%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

Wiceprezes ZG Mirosław Antos oraz wiceprezes oddziału warszawskiego Renard Fornalski przedstawili zebranym projekt Kodeksu Etyki Zawodowej, omawiając potrzebę jego powstania, zasadność stosowania oraz powody ustalenia jego treści w zaproponowanej formie. 

Zebrani podkreślając konieczność wprowadzenia wspomnianego kodeksu, zdecydowali odesłać projekt do konsultacji na poziomie oddziałów. 

Walne Zebranie Delegatów na wniosek oddziału warszawskiego przyznało tytuł Honorowego Członka Krajowej Izby Kominiarz panu Marianowi Ostrowskiemu. Laudację dla uhonorowanego wygłosili Mirosław Antos oraz Renard Fornalski. 

Walne Zebrania w glosowaniu jawnym przyjęło wniosek przez aklamację, nagradzając wyniki głosowania owacją na stojąco. 

Pan Marian Ostrowski jest postacią wielce zasłużoną dla kominiarstwa, wychowawcą i mentorem wielu pokoleń kominiarzy. Jest jednym z pomysłodawców powstania Korporacji Kominiarzy Polskich. W latach dziewięćdziesiątych dzięki jego staraniom i kontaktom mogły się odbywać  spotkania kominiarzy z władzami państwowymi najwyższych szczebli. Które zaowocowały nadaniem kominiarzom uprawnień opisanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Jest Honorowym Prezesem Korporacji Kominiarzy Polskich, której przez wiele kadencji był wiceprezesem.

W wyniku dyskusji przyjęto drogą głosowania iż obowiązujący podczas Walnego Zebrania jego regulamin będzie wiążący w kolejnych zebraniach tego szczebla.

Z uwagi na złożoną dymisję przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Leszka Kińskiego, dokonano wyborów uzupełniających do komisji. Zaproponowano kandydatury Janusza Rękasa z oddziału łódzkiego, Romana Falkowskiego reprezentującego oddział kujawsko-pomorski, oraz Włodzimierza Morawskiego z oddziału warmińsko-mazurskiego. 

W odrębnym głosowaniu jawnym dla każdego z kandydatów, zebrani podjęli uchwałę o powołaniu do składu komisji wszystkich przedstawionych kandydatów. 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący – Włodzimierz Morawski 

Zastępca – Janusz Rękas

Członek – Robert Ratajski

Członek – Mateusz Grzenkowicz

Członek – Romuald Falkowski

W wolnej dyskusji podjęto wiele tematów dotyczących problematyki spraw bieżących, nowych projektów oraz kierunków działania Stowarzyszenia. Wnioski oraz dyskusja nacechowana była merytoryczną wymianą poglądów, a tematyka objęła między innymi kwestie statutu w kontekście zgodności z regulaminami, skuteczne pochylanie się Zarządu Głównego nad projektami i pomysłami płynącymi z oddziałów, ustalenie ewentualnych zniżek dla Członków Stowarzyszenia o statusie emeryta, zmiany personalne w składzie Rady Izby, zagadnienia związane z działaniami Rzecznika Prasowego KIK, jakości umundurowania, „dress code”, kominiarzy z naciskiem na wystąpienia publiczne o charakterze oficjalnym, konieczności powołania Biegłych Rzeczoznawców Izby, kwestie przynależności organizacyjnych, zasad działania i konieczności powstania grup roboczych na okoliczność opracowywania zagadnień merytorycznych, potrzeby sfinansowania i zorganizowania kursu na okoliczność przekazania profesjonalnej wiedzy z dziedziny medialnego reprezentowania KIK.

Na koniec dyskusji Prezes oddziału Bydgoskiego, Tomasz Opłat zaprosił wszystkich na przyszłoroczne Święto Kominiarzy do Bydgoszczy, które to ma rozpocząć się dnia 20 maja 2020 roku.

Na tym zebranie zakończono.  

Daniel Pieścikowski

Foto: Sebastian Ziombski