Wspieramy Ukrainę!
Inauguracja projektu ZONE

Inauguracja projektu ZONE

W dniu 15.04.2019r. na zaproszenie Pana Piotra Woźnego. Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Plac 3 Krzyży 3/5), odbyła się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.
O Rządowym programie „Czyste Powietrze” opowiadał Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów.

Rekomendację w zakresie walki ze smogiem udzielił w imieniu NIK Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Stan realizacji Projektu ZONE przedstawiła Dorota Cabańska – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Konferencja była elementem podsumowania zintensyfikowanych prac warsztatowych, które prowadzone były w siedzibie ministerstwa od grudnia 2018r.

W kolejnych spotkaniach, które odbywały się w dniach 3 grudnia, 17 grudnia 2018, 11 stycznia, 19 marca, 28 marca, 10 kwietnia 2019, dotyczących, m.in.:
–  zakresu danych w modułach Raportowych, A i B,
– słowników pojęć tam zawartych,
– sposobu i podstaw wypełniania danych
– zakresu niezbędnego z punktu widzenia prac kominiarskich tj. zweryfikowania, czy na obiekcie wykonywane są, okresowe kontrole oraz czyszczenia przewodów kominowych, jaki jest stan techniczny kominów, czy wymagają modernizacji przed ewentualna wymiana źródła ciepła,
uczestniczyli Marcin Ziombski – prezes KIK oraz Paweł Waszek- przedstawiciel OKBKpZRP.


W ostatnich spotkaniach na których omawiano już tylko treści projektu nowelizowanych aktów prawnych dołączyli przedstawiciele KMKWŚ oraz KKP. Na Konferencji obecny był również Roman Adamus prezes Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Podczas trwania Konferencji prezes Marcin Ziombski wręczył ministrowi Piotrowi Woźnemu zaproszenie na III Ogólnopolskie Święto Kominiarzy – Olsztyn 2019.


Po Konferencji na branżowym spotkaniu z p. Ministrem rozmawiano o ewentualnych możliwych zmianach w obowiązujących aktach prawnych, tj. poprawy zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a w szczególności par. 34 oraz nowego brzmienia art. 62 ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). Rozpatrywano również możliwość wpisania odpowiednich treści dot. czyszczenia przewodów kominowych do nowoprojektowanych zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska. Nawiązano do wymagań odnośnie powierzania czynności konserwacyjnych przewodów kominowych osobom posiadającym kwalifikacje kominiarskie zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
Marcin Ziombski podkreślił konieczność dostosowania zapisów ar. 62 poprzez umożliwienie mistrzom kominiarskim wykonywania prac kontrolnych dla przewodów dymowych, spalinowych obsługujących nowoczesne urządzenia grzewcze.


fot. Roman Adamus, Marcin Ziombski