Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy 18.02.2021r.

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy 18.02.2021r.

W dniu 18.02.2021r. na Platformie Microsoft Teams odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy. Obecni byli: Marcin Ziombski – prezes KIK, Roman Adamus – Wiceprezes KIK, Daniel Pieścikowski – Wiceprezes KIK, Robert Ratajski – Wiceprezes KIK, Skarbnik, Adrian Reda – Wiceprezes KIK oraz zaproszeni goście: Piotr Pacyna – Radca KIK, Włodzimierz Morawski – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Piotr Masłowski – członek, Jacek Górski – Oddział Warszawa.

Członkowie ZGKIK przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 10.12.2020r 

Skarbnik ZGKIK, kol. Robert Ratajski przedstawił stan finansów Krajowej Izby Kominiarzy. Istnieją zaległości w opłacaniu składek za rok 2020. Wskazanym jest mobilizacja Skarbników oddziałowych oraz Prezesów Oddziałów do terminowego przekazywania składek.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił propozycję przygotowania zmian do Polskiej Normy PN-B-10425:2019. W nawiązaniu do korespondencji mailowej z grudnia 2019r. do wszystkich organizacji kominiarskich, w której wnioskował o wspólne pochylenie się na nową wersją Polskiej Normy PN-B-10425:2019, do ZGKIK wpłynęła informacja o możliwości informację o możliwościach wprowadzenia poprawek do ww normy. Prezes Ziombski zebrał z maili (które otrzymał w odpowiedzi na ww maila) uwagi i propozycje zmian PN-B-10425 autorstwa KKP od:

1. Piotr Kłodowski – Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

2. Janusz Rękas – Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

3. Piotr Urbanowicz – Cech Kominiarzy we Wrocławiu

Otrzymane również w tamtym czasie uwagi, które wpłynęły od ZGKIK oraz od Prezesów Oddziałów KIK posłużyły teraz do stworzenia „Propozycji zamian w PN-B-10425:2019”.

Marcin Ziombski przesłał do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. Przewodniczącego KT 318 ds. Kominów – Romana Nowaka, wersję ww Polskiej Normy z propozycjami poprawek. Większość z nich to tzw. pomyłki pisarskie lub drukarskie, ale w kilku miejscach należało przeredagować treść zdań oraz dodać/usunąć pewne zapisy. Norma w obecnej postaci zawiera szereg błędów merytorycznych, pomyłek pisarskich i drukarskich oraz kilka zapisów wymaga głębszego przeredagowania. Propozycja zmian jest w PKN.

W dalszej części zebrania koledzy: Adrian Reda, Daniel Pieścikowski, Jacek Górski przedstawili szczegółowe Informacje o możliwościach, kosztach i planach związanych z filmem promocyjnym oraz kampanią ZAPROŚ KOMINIARZA. Planowana kampania ma dotyczyć promocji branży kominiarskiej, usług kominiarskich, informacjach o zagrożeniach związanych w zatruciami tlenkiem węgla itd. Przewiduje się możliwość współpracy innych środowisk kominiarskich, w tym Spółdzielni w zakresie promocji i finansowania na landing page.

W nawiązaniu do spotkania środowisk związanych z produkcją, sprzedażą oraz eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych na paliwa stałe, które miało miejsce w dniu 06.10.2020r. w siedzibie firmy Defro, w dniu 09.12.2020r. miał miejsce panel środowisk związanych z produkcją, sprzedażą oraz eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych na paliwa stałe, którego celem było pokazanie konieczności współpracy wszystkich i rozwinięcie dyskusji do programu 3K jako konieczności, dyskutowanego w gronie: Piotr Batura prezes OSKP, Piotr Cembala  prezes SKP  i szefowie  największych central kominiarskich Marcin Ziombski i Waldemar Drożdżol.

Link do KOMINKIPRO

W nawiązaniu do powyższych spotkań ZGKIK przygotował i zaproponował umieszczenie w Instrukcji producentów zapisów dotyczących obowiązków użytkowników kotłów (i komina) odnośnie czyszczenia i kontroli okresowej wraz z przywołaniem stosownych aktów prawnych. Wskazał na powiązania: kocioł-komin-kominiarz. Przypomniał o inicjatywie „3K” autorstwa Stowarzyszenia Kominy Polskie, w której zaangażowana jest Krajowa Izba Kominiarzy.

Link INICJATYWA 3K

Zakończono prace związane z aktualizacją bazy członków KIK, tj. adresy e-mail, nr telefonów, adresy itd. oraz nr legitymacji. Legitymacje na lata 2021-2022 są rozesłane do oddziałów. Przygotowaniem i dystrybucją legitymacji zajmuje się od początki istnienia KIK, Sebastian Ziombski.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju podjęto decyzję o nieorganizowaniu kilkudniowego Święta Kominiarzy, a ograniczeniu się tylko do przeprowadzenia wymaganego ustawą o stowarzyszeniach, corocznego zjazdu delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Termin zjazdu zostanie ustalony na kolejny, zebraniu ZGKIK (z udziałem Prezesów Oddziałów).

Z tych samych powodów wstrzymano decyzję o udziale przedstawicieli KIK w targach: Budma i Ptak Expo, organizacji III Konwentu Pracodawców Kominiarskich 2021 oraz organizacji kilkudniowych szkoleń dla kominiarzy wraz z laboratorium (wentylacja mechaniczna lub zasady działania i obsługa nowoczesnych kotów grzewczych). W przypadku poprawy sytuacji w kraju i pojawienia się możliwości przeprowadzenia szkoleń szczegóły, program szkolenia, miejsce i koszt zostaną podane w odpowiednim terminie. Planowane jest też przeprowadzenie warsztatów medialnych dla kominiarzy prasowych (rzeczników oddziałów KIK).

Członkowie ZGKIK potwierdzili przydatność zwiększonej aktywności działań na portalach społecznościowych związanych z promocją oraz szeroką informacja nt. m.in. wad i nieprawidłowości przewodów kominowych oraz zagrożeń z tym związanych prowadzoną przez kol. Daniela Pieścikowskiego.

Na początku lutego wpłynęła do ZGKIK propozycja współpracy od Fundacji „Wspólna  Europa” w zakresie zakupu masek do ochrony osobistej wykonanej z nano materiałów z membraną grafenowo-srebrną w ilości 5 tys. szt. ZGKIK stoi na stanowisku, że nie są możliwe obecnie żadne deklaracje związane z wydatkowaniem tak dużych kwot.

Prezes Marcin ZIombski przypomniał o konieczności wymiany tokenów niezbędnych do prowadzenia kont internetowych oddziałów KIK. Osoby odpowiedzialne za obsługę konta w Oddziale (Prezesi lub Skarbnicy) mają możliwość przeprowadzenia procedury wymiany tokenów w dniu 03.03.2021r. w Skierniewickim Oddziale BGŻ BNP Paribas.

Na tym zebranie zakończono ustalając termin kolejnego zebrania na platformie KIK Teams wraz z Prezesami Oddziałów wstępnie na dzień 15.04.2020r.